Завдання гімназії

Завдання, які ставить перед собою педагогічний колектив гімназії
на 2011-2012 навчальний рік

Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття) та Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті чітко визначили політику розвитку української освіти: демократизація держави починається з демократизації школи, а інтеграція країни в європейський простір – із доступу громадян до якісної освіти та затвердження високого статусу педагогічних працівників в українському суспільстві.

Головним пріоритетом роботи педагогічного колективу гімназії залишається підвищення якості освіти та її відповідності сучасним стандартам на основі ефективного використання потенціалу ресурсів гімназії та реалізація такої системи навчання, яка забезпечує розвиток нахилів, здібностей і обдарувань у контексті досягнення кожною особистістю високих меж соціальної реалізації. У наступному навчальному році гімназія ставить перед собою такі завдання:

  • подальше упровадження нових педагогічних технологій управління, навчання, розвитку й виховання;
  • продовжити роботу педагогічного колективу над новою науково-методичною проблемою: "Самореалізація творчої особистості в умовах гімназійного середовища"
  • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
  • залучення вчителів до інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності, створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм, розробка підручників та посібників для викладання спецкурсів, факультативів;
  • подальша реалізація профільного навчання в старшій школі та удосконалення національної системи зовнішнього незалежного тестування;
  • створення оптимальних умов для обдарованих дітей, всебічне сприяння розвитку творчого потенціалу учнів;
  • розширення міжнародних партнерських зв’язків;
  • широке впровадження в організацію навчально-виховного процесу сучасних інформаційних технологій, систем інтерактивного мультимедіа;
  • тісна співпраця з батьківською громадськістю, посилення зв’язків трикутника вчителі – учні – батьки;
  • пріоритетним в роботі гімназії є турбота про збереження та зміцнення здоров’я дітей.

<< Назад