Науково-методичне забезпечення роботи закладу

Науково-методичне забезпечення роботи закладу

Не сама дитина має пристосовувати
себе до наших методів, а навпаки:
наші методи мають бути пристосовані
до кожної дитини.
С.Русова

Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, а саме: Конституції України, Національної Доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Закону України "Про освіту", Державної національної програми "Освіта", "Освіта столиці. 2006-2010 р.р."., "Освіта Києва. 2011-2015 рр. Проект", рекомендаціями районного науково-методичного центру, методична робота в гімназії у 2010-2011 н.р. спрямовувалася на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, яка сприяла б пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.

Основні напрями науково-методичної роботи гімназії:

 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
 • залучення педагогів гімназії до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Система методичної роботи у 2010-2011 н.р. була спрямована на ефективну реалізацію цих напрямків, забезпечення подальшого розвитку навчального закладу, зокрема шляхом вирішення науково-методичної проблеми: "Самореалізація творчої особистості в умовах гімназійного середовища". Протягом 2010-2011 н.р. відбувався перший етап роботи над науково-методичною темою, змістом якого було теоретичне вивчення проблемного питання та визначення шляхів його реалізації.

Педагогічна рада – найбільш демократична форма роботи педагогічного колективу, на засіданнях якої розв`язуютьсяПедагогічна рада в Скандинавськії гімназії, Київ проблеми розвитку гімназії, питання удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності педагогів.

На засіданні педагогічної ради на тему: "Проектні технології – шлях до формування творчої особистості школяра" було визначено, що одним із стратегічних завдань освіти є формування творчої особистості, здатної на свідомий та відповідальний вибір. А застосування у навчанні проектних технологій спрямоване на вироблення в учнів досвіду самостійного пошуку нових знань. Проектна технологія передбачає використання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Застосування цього методу – це нагальна потреба часу.

На засіданнях педагогічних рад у 2010-2011 навчальному році обговорювалися питання:

 1. Створення сприятливих умов навчально-виховного та соціокультурного середовища гімназії.
 2. Виховання в сім’ї – першооснова розвитку дитини як особистості.
 3. Талановиті учні: нові підходи до навчання та виховання.
 4. Проектні технології – шлях до формування творчої особистості школяра.

Іде засідання педагогічної радиУ гімназії склалася певна система методичної роботи. Вся її структура підпорядкована удосконаленню методики викладання предметів, удосконаленню професійно-педагогічної майстерності педагогічних кадрів, вивченню і використанню на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. Активна діяльність учителів у різних методичних підрозділах сприяє не лише розвитку професійної діяльності, але й активізує особистісний потенціал кожного вчителя, створює умови для пошукової творчості. Традиційним у проведенні педагогічної ради стало використання мульмимедійних технологій, що сприяє підвищенню її ефективності та розвитку професійної компетентності педагогів.

Структура методичної роботи

Важливу роль у системі методичної роботи відіграє діяльність науково-методичної ради, яка координує цю роботу в гімназії, спрямовану на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу. Її очолює директор, кандидат педагогічних наук, учитель української мови та літератури Пушкарьова Тетяна Едуардівна. На засіданнях науково-методичної ради розглядалися питання: аналізу стану і результативності роботи методичної служби; науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу; удосконалення системи роботи з обдарованими та здібними дітьми; використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі; пропозиції щодо стимулювання й оцінювання інноваційної діяльності педагогів під час атестації тощо.

Важливою ділянкою методичної роботи є проведення психолого-педагогічних семінарів, семінарів-практикумів та майстер-класів, які є формою поширення передового педагогічного досвіду. Протягом навчального року для вчителів гімназії було проведено науково-практичні семінари: "Використання тестових технологій на уроках інформатики", "Використання Smart-дошки у НВП", "Використання проектних технологій у навчально-виховному процесі у початковій школі", Майстер-клас досвідчених учителів початкової школи, української мови та літератури, психолого-педагогічний консиліум: "Рівень навчальної та психологічної адаптації учнів 5-х класів". На підвищення професійної майстерності педагогів гімназії, стимулювання їхньої самоосвітньої діяльності спрацьовує і низка інших заходів відповідного спрямування: методичні оперативні наради, науково-тематичні консультації, робота Клубу молодого вчителя "Надія" та спеціально організовані постійно діючі семінари. Щодо останніх, то їхня запланована тематика враховує нагальну потребу опанування педагогами комп’ютерних технологій, знання основних принципів методики і дидактики. Так питання сучасної педагогіки були опрацьовані на заняттях постійно діючого семінару-практикуму з питань вивчення, апробації та впровадження інноваційних технологій навчання.

У гімназії спільно з Лабораторією початкової освіти НАПН України розпочато впровадження інноваційної програми "Методика формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі". Основною метою програми є: експериментальна перевірка дидактично-методичних досліджень співробітників лабораторії; апробація підручників, навчальних і методичних посібників, розроблених співробітниками Лабораторії для початкової школи; надання науково-методичної допомоги вчителям початкових класів.

Змістом співпраці науковців та вчителів гімназії стали:

 • експериментальна робота з проблем дослідження співробітників лабораторії та спільне обговорення результатів з учителями;
 • проведення круглих столів, науково-методичних семінарів та участь у засіданнях методичних об’єднань учителів початкових класів з актуальних проблем реформування початкової загальної освіти;
 • участь педагогів у роботі звітної науково-практичної конференції Інституту педагогіки АПН України, засіданнях лабораторії;
 • рецензування навчальних й методичних матеріалів, підготовлених співробітниками лабораторії;
 • рецензування співробітниками лабораторії та підготовка до друку робіт вчителів початкової школи гімназії;
 • апробація навчального курсу за вибором для учнів 3-4 класів "Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета".

В інноваційній діяльності вчителі гімназії віддають перевагу таким технологіям і методам навчання й виховання, як особистісно орієнтовані, комунікативні, активні та інтерактивні. Учителі розуміють, що нові педагогічні технології сприяють глибшому проникненню в зміст предмету, стимулюють учнів до пошуку істини, розвивають розумову та емоційні сфери, створюють у класі небуденну атмосферу, заохочують до самоосвіти. Тому в рамках семінару було проведено різноманітні нетрадиційні уроки: уроки-диспути, уроки-конференції тощо.

На науково-методичному семінарі

На науково-методичному семінарі

На базі нашої гімназії створено центр гуманної педагогіки доктора психологічних наук, академіка Р.АПН, професора Ш.Амонашвілі й щорічно проводяться семінари-практикуми, на яких учителі гімназії не тільки знайомляться з ідеями видатного педагога, а й проходять навчання щодо запровадження форм і методів гуманної педагогіки у навчально-виховний процес. 

Учителі гімназії є постійними учасниками семінарів, тренінгів, конференцій Відкритої педагогічної школи, де знайомляться з питаннями вивчення, апробації та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Усе більше педагогів володіють навичками роботи з комп`ютерною технікою. Широко впроваджуються в навчально-виховний процес сучасні інформаційні технології, система інтерактивного мультимедіа.

Для вчителів гімназії організовано практичний семінар "Використання інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі".

Робочі моменти семінару Робочі моменти семінару, Скандинавська гімназія

Робочі моменти семінару

Для поглиблення знань з проблем навчання та виховання, з метою активізації роботи з вивчення передового досвіду та підвищення фахового рівня вчителів протягом року на базі гімназії було організовано:

 • Міжнародного семінару "Використання інформаційних технологій у розвитку міжкультурних комунікативних навичок учнів при викладанні історії". Відповідальний Пушкарьова Т.Е.; заст. директора Фурсова І.М., вчитель історії Брикова Л.О.;
 • Всеукраїнський конкурс уроків з ґендерної рівності. Відповідальний Пушкарьова Т.Е.; заст. директора Фурсова І.М., вчитель історії Брикова Л.О.;
 • міський етап Всеукраїнського конкурс "Учитель року 2010" у номінації "Вчитель фізичної культури"; відповідальний Пушкарьова Т.Е.; заст. директора Мельник Н.В., вчитель фізкультури Борисенко А.М.;
 • "Мовна вітальня" науково-практичний семінар для вчителів української мови та літератури Дарницького району; відповідальний Пушкарьова Т.Е.; заст. директора з НМР Фурсова І.М., вчитель української мови та літератури Крячок Л.М.;
 • науково-практичний семінар для вчителів інформатики Дарницького району; відповідальний Пушкарьова Т.Е.; заст. директора з НВР Мельник Н.В.
 • семінар-нарада для заступників директорів у початковій школі Дарницького району; відповідальний Пушкарьова Т.Е., заст. директора у початковій школі Коломієць Н.Л.;
 • семінар-практикум для вчителів англійської мови Дарницького району "Навчання академічному писемному мовленню", відповідальний Пушкарьова Т.Е., заст. директора з іноземних мов Тараян І.Є.;
 • круглий стіл "Підсумкові контрольні роботи та проведення ДПА з англійської мови" для заст. директорів з іноземних мов, відповідальний Пушкарьова Т.Е., заст. директора з іноземних мов Тараян І.Є.

Педагогічний колектив гімназії тісно співпрацює з кафедрою педагогіки КМПУ ім. Б.Грінченка. Для вчителів організовані постійні семінари-практикуми з надання методичної допомоги. Також маємо тісні стосунки з Інститутом проблем виховання АПН України, з викладачами Відкритої педагогічної школи, Київським міжнародним університетом, Лабораторією педагогічних інновацій, Лабораторією початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Згідно з угодою про співпрацю з Київським міським педагогічним університетом імені Б.Грінченка, Київським національним лінгвістичним університетом, Національним педагогічним університетом імені М. Драгоманова, Київським національним університетом імені Т. Шевченка та з метою закріплення теоретичних знань протягом 2010-2011 навчального року в гімназії проходили педагогічну практику студенти університетів, майбутні вчителі початкової школи, інформатики, англійської та фінської мов, основ правознавства.

Перші уроки майбутніх вчителів початкової школи вчителі в Скандинавській гімназії

Перші уроки майбутніх вчителів початкової школи

Атестація педагогічних працівників як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу. Під час атестації виявляються професійні якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих учителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність.

Дотримуючись принципів загальності, колегіальності, гласності, протягом року було проатестовано 16 учителів, з них:

 • підвищили свою категорію – 8 вчителів (Дяченко Т.М., Бібік Т.В., Коровкіна Н.В., Логутенко Н.С., Галік О.П., Гарник І.М., Панченко Н.А., Мельник І.А.);
 • підтвердили категорію – 8 вчителів (Мальцева О.О., Гайдуліна Л.Б., Крячок Л.М., Максімова В.М., Вдовіка Т.О., Квартальна Н.Я., Отрошенко Н.М., Ящук Т.Л.,);
 • присвоєно звання "Старший учитель" – Мальцевій О.О.
 • присвоєно звання "Учитель-методист" – 2 вчителям (Крячок Л.М., Вдовіка Т.О.).

Атестація-2011

Атестація-2011

Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом. Поряд із курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Самоосвіта вчителя має прогностичний та випереджальний характер, тому педагоги гімназії наполегливо працюють за індивідуальними освітніми маршрутами, розробляючи свої проблемні теми, які є складовою загальногімназійної науково-методичної проблеми. Методами керівництва самоосвітою вчителів є анкетування, заповнення індивідуальних карток методичної діяльності, виступи на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, творчі звіти, участь у презентаціях досвіду роботи, фахових конкурсах.

З метою виявлення і підтримання творчої праці вчителів, популяризації педагогічних здобутків щороку проводиться Всеукраїнський конкурс "Учитель року". Учителі гімназії – активні учасники цього професійного змагання. Вчитель початкових класів Панченко Н.А. та вчитель історії Брикова Л.О. перемогли на районному етапі та стали Лауреатами конкурсу "Учитель року – 2011" на міському етапі конкурсу.

Лауреат конкурсу "Учитель року – 2011" Брикова Л.О Лауреат конкурсу "Учитель року – 2011" Панченко Н.А.

Лауреати конкурсу "Учитель року – 2011" Брикова Л.О. та Панченко Н.А.

Одним із пріоритетних напрямків роботи з педагогічними кадрами у гімназії є робота з молодими вчителями. Оскільки на початковому етапі педагогічної діяльності у кожного молодого вчителя виникає чимало труднощів, науково-методична рада гімназії розробила систему роботи з молодими спеціалістами. Вже не один рік в гімназії працює клуб молодого вчителя "Надія", керівником якого є заступник директора гімназії, досвідчений вчитель-методист Романюк Г.М. та Рада наставників (голова вчитель-методист Квартальна Н.Я.). Усі молоді вчителі працюють під керівництвом досвідчених педагогів. Наставниками гімназії було проведено велику роботу щодо надання практичної допомоги молодим колегам в опануванні мистецтва навчання й виховання.

Формування й розвиток творчої особистості на основі всебічної педагогічної підтримки є одним із головних завдань педагогічного колективу гімназії.

Порівняно з попереднім навчальним роком спостерігається значне покращення роботи вчителів з обдарованими і здібними учнями. У гімназії постійно поповнюється банк даних обдарованих дітей. Результати роботи гімназії – в успіхах наших учнів. Підвищився рівень підготовки команд гімназії до Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Успішно гімназію репрезентували учні учителів Пушкарьової Т.Е., Ворон А.В., Крячок Л.М., Тараян І.Є., Фурсової І.М., Вітвіцької Т.Г., Вдовіки Т.О., Мальцевої О.О., Савінайнен І.П., Кушнір С.Г. Борчевської Н.І., Глотової Є.А., Лубинець А.В., Павленко О.М., Бабеши С.В., Брикової Л.О., Квартальної Н.Я., Розваги Л.Р., Максімової В.М., Некрасової О.О., Кравзюк Г.Г., Прокопенко А.Л., Бактідан Т.П., Розколодько Ж.П.

Відповідно до структури методичної роботи в гімназії працюють предметні кафедри та методичні об’єднання, які працюють над розробкою рекомендації щодо практичної реалізації науково-методичної проблемної теми в навчально-виховному процесі.

Діяльність предметних кафедр та методичних об`єднань спрямована на вирішення таких завдань:

 • забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів;
 • постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
 • обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Психологізація навчального процесу – важлива складова нашої роботи. Психологічна служба працює над проблемами розвитку класів, діагностикою міжособистісних стосунків у спілкуванні учнів; наданням допомоги дітям, які мають труднощі у навчанні чи в адаптаційний період. Психолог гімназії Брюханова А.В. проводить систему індивідуальних бесід та консультування для учнів, батьків, учителів.

навчальна аудиторія Скандинавської гімназіїЗ метою створення відповідної матеріально-технічної бази для забезпечення належного рівня викладання предметів, виявлення кращого досвіду з проблем практичного використання можливостей навчальних кабінетів для підвищення рівня знань та практичних навичок учнів, сприяння творчим педагогічним пошукам у гімназії традиційно відбувся конкурс-огляд навчальних кабінетів «Кращий кабінет –2011».

Варто відзначити активну участь у конкурсі вчителів-завідуючих кабінетами, які обладнали їх тематичними стендами, підготували роздатковий матеріал, наочні посібники, зібрали наукову, методичну літературу; навчальні кабінети мають технічні засоби навчання та високий естетичний рівень оформлення. Журі конкурсу відзначило переможців грамотами, цінними подарунками.

Проведення відкритих уроків для колег, батьків гімназистів – один із шляхів удосконалення педагогічної майстерності та творчої співпраці вчителів, учнів, батьків.

Інший шлях – самоосвіта вчителя, його знайомство з новим технологіями навчання, досягненнями науки, тому для вчителів гімназії передплачені більшість методичних журналів і газет України.

Вчителі гімназії мають друковані праці:

Пушкарьова Т.Е., директор гімназії.

 • Інформаційні технології в навчально-виховному розвивальному середовищі початкової школи. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. КМПУ імені Б. Грінченка, 2010;
 • Педагогічні цінності парадигми освіти. Особливості професійної адаптації молодих учителів початкової школи в умовах особистісно орієнтованого навчального середовища. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства". – К. КМПУ імені Б. Грінченка, 2010;
 • Скандинавська гімназія – інноваційний заклад столичної освіти. – Матеріали КиМУ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна освіта в Україні: європейські орієнтири", 2010;

Крячок Л.М. , вчитель української мови та літератури.
Розробка позакласного заходу "Ми не забули тебе, Тарасе". – Журнал "Українська мова та література", 2011;

Вдовіка Т.О. , вчитель англійської мови.
Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови. – Науково-практичний журнал "Відкритий урок", 2011.

Основні напрямки роботи кафедр

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін

Склад кафедри – 17 учителів: 8 вчителів української мови та літератури; 5 вчителів зарубіжної літератури; 4 вчителі історії.

 • Вчителів-методистів – 9;
 • старших вчителів – 2;
 • вчителів вищої категорії – 14;
 • вчителів першої категорії – 1;
 • спеціалістів – 2;
 • "Відмінник освіти" – 4.

Сучасне українське суспільство ставить перед школою завдання формування національно свідомої, гармонійно розвиненої особистості. Саме тому вчителі кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін успішно працюють над створенням моделі випускника гімназії, такого учня, який зможе самостійно здобувати знання, аргументувати свої думки, застосовувати в практичній діяльності знання, здобуті під час навчання. А щоб досягти цього, учитель повинен бути творчою особистістю, завжди у пошуку нових ідей і форм роботи на уроці.

Протягом навчального року вчителі кафедри працювали над здійсненням завдань:

 • продовжили роботу над науково-методичною темою гімназії та розробляли індивідуальні проблемні теми;
 • сприяли глибокому й усвідомленому засвоєнню учнями знань із гуманітарних предметів;
 • вивчали і упроваджували в практику досягнення психолого-педагогічної науки, інтерактивних технологій;
 • оволодівали навичками самоаналізу, інноваційними технологіями в навчальній та позакласній роботі;
 • брали участь у професійних конкурсах, науково-методичних семінарах, конференціях;
 • активізували роботу з обдарованими учнями;
 • продовжували зміцнювати навчально-матеріальну базу кабінетів.

У 2010-2011 навчальному році відбулося 5 засідань вчителів кафедри, на яких розглядався цілий ряд важливих питань:

 • методичні рекомендації щодо викладання суспільно-гуманітарних предметів у 2010-2011 н.р.;
 • сучасна дидактика про проблеми вибору форм і методів навчання;
 • про організацію роботи із здібними та обдарованими дітьми;
 • самоосвіта вчителя – шлях до підвищення його педагогічної майстерності тощо.

Одним із основних завдань кафедри на 2010-2011 н.р. було підвищення загальної освіченості учнів та досягнення ними належного рівня сформованості аксіологічних, літературознавчих та культурологічних компетенцій. Результатом роботи учителів з даної проблеми є призери районних та міських олімпіад з української мови та літератури, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка, олімпіади з російської мови, світової літератури, історії, де учні Скандинавської гімназії показали високий рівень знань. Серед переможців були гімназисти, яких навчають учителі кафедри: Пушкарьова Т.Е., Вітвіцька Т.Г., Крячок Л.М., Квартальна Н.Я., Максімова В.М., Бактідан Т.П., Фурсова І.М., Глотова Є.А., Брикова Л.О., Павленко О.М. Уроки цих викладачів дають можливість дітям розвивати свої творчі здібності, активізувати пізнавальну діяльність через використання інтерактивних технологій на уроках.

Протягом 2010-2011 навчального року вчителі працювали над підвищенням свого фахового та методичного рівня, відвідуючи науково-практичні семінари, конференції, відкриті уроки у школах Дарницького району та міста Києва.

Адміністрація гімназії та вчителі кафедри стали учасниками Міжнародного семінару "Використання інформаційних технологій у розвитку міжкультурних комунікативних навичок учнів при викладанні історії", організованого Міністерством освіти і науки України, Національним педагогічним університетом ім.М.Драгоманова, Всеукраїнською спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти та за сприяння Ради Європи. В рамках семінару вчитель історії Брикова Л.О. провела відкритий урок з історії України у 10 класі на тему "Україна у Першій світовій війні", під час якого старшокласники показали ґрунтовні знання навчального матеріалу вміння аналізувати історичні документи та робити висновки.

Відкритий урок з історії України в Скандинавській гімназії

Відкритий урок з історії України

Відкритий урок з історії України

Ефективним методом для підвищення свого фахового рівня викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін вважають проведення відкритих уроків під час проходження атестаційного періоду. У цьому році успішно атестувалися вчителі кафедри Дяченко Т.М., Крячок Л.М., Квартальна Н.Я., Максімова В.М. Вони продемонстрували високий рівень фахової підготовки.

Урок української літератури в 11-А класі вчителя Крячок Л.М., присвячений кіноповісті О. Довженка "Україна в огні", був спрямований не лише на розвиток аналітичних здібностей старшокласників і сприяв ознайомленню з ідейно-художнім змістом твору, а й формував почуття патріотизму, національної гідності, свідомості, національної пам’яті.

Незабутні враження в серцях учнів 9-Д класу залишив урок світової літератури, проведений вчителем-методистом Квартальною Н.Я. Любовна лірика О.С. Пушкіна – вічна тема. Дев’ятикласники не лише читали вірші поета, а й в інсценуванні розповіли про маловідомі сторінки з біографії поета. Кульмінацією уроку стало виконання ученицями безсмертних романсів на вірші О.С. Пушкіна.

Урок світової літератури в Скандинавській гімназії

На уроці у вчителя світової літератури Квартальної Н.Я.

На уроці у вчителя світової літератури Квартальної Н.Я.

Учитель Максімова В.М. провела відкритий урок української літератури у 8-Б класі з вивчення п’єси І. Карпенка-Карого "Сто тисяч". На уроці учні осягнули художню майстерність драматурга, виявили особливості його творчої манери. Учитель донесла до восьмикласників влучне, дотепне художнє слово автора.

Відкритий урок з української мови у 5-Д класі за темою: "Приголосні тверді і м`які" провела вчителька Дяченко Т.М. Оригінальним закріпленням вивченого матеріалу стало складання п’ятикласниками лінгвістичної казки "Розмова твердих і м’яких приголосних".

У нашій гімназії стало традицією не тільки відзначати День рідної мови, а й влаштовувати заходи із запросинами вчителів з усіх освітніх закладів Дарницького району та участю науковців-філологів, діячів культури і мистецтва.

У лютому 2011 р. на базі гімназії відбулася творча зустріч дарницьких учителів-україністів із представниками Інституту вищої освіти НАПН України. Науковці-філологи Онкович Т.В., Глушич О.Д., Куляс П.П., Кобченко В.І., Лесик Г.В. поділилися своїми методичними доробками, познайомили вчителів з новими підручниками і посібниками, висловили своє бачення сучасного випускника-абітурієнта. Учителі поділились досвідом роботи. А учні Скандинавської гімназії та гурт "Надобридень" привітали усіх святковим концертом.

Творча зустріч до Дня рідної мови в Скандинавській гімназії

Творча зустріч до Дня рідної мови

Творча зустріч до Дня рідної мови

Показником підвищення фахової майстерності педагога є участь у професійних конкурсах. Учитель історії Брикова Л.О. брала участь у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року-2011" у номінації "Історія", де виборола I місце на районному етапі та стала Лауреатом міського туру конкурсу. Учителька також стала дипломантом Всеукраїнського конкурсу на кращий урок з питань ґендерної рівності. Під час конкурсу вона провела урок в 10-му класі на тему: "Ми різні, але ми рівні".

Урок проводить вчитель історії Брикова Л.О.

Урок проводить вчитель історії Брикова Л.О.

Традиційно у лютому-березні проходить фестиваль кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін. До його проведення були залучені учні 5-11 класів та вчителі-предметними.

У рамках фестивалю було проведено ряд заходів, приурочених знаменним календарним датам: Свято рідної мови "Живи, рідна мово, у серці народу, в душі України"; вечір пам’яті для старшокласників "У серцях кричить війна"; тематичні уроки, присвячені роковинам Л. Українки й Т. Шевченка; наукові конференції: "В гостях у майстра (за романом М. Булгакова "Майстер і Маргарита", "Український модернізм у контексті світової літератури".

Надовго запам`ятаються гімназистам театралізовані уроки: "Вікно у Київську Русь" (5-7 кл.), "Парад грецьких богів" (6-ті кл.), "Веселий ярмарок казок" (5-ті кл.), театралізація повісті М. Гоголя "Ревізор".

Театралізоване дійство у 8-Б класі Скандинавської гімназії. Вчитель Максімова В.М.

Театралізоване дійство у 8-Б класі. Вчитель Максімова В.М.

Театралізоване дійство у 8-Б класі. Вчитель Максімова В.М.

Під час фестивалю з учнями гімназії було проведено ряд вікторин та конкурсів: "Грамматическая лотерея" (учитель Кудейка Л.М. 5 кл.), "Тої слави козацької повік не забудем" (учитель Брикова Л.О., 8-мі кл.), "Літературні викрутаси" (учителі Лубинець А.В., Дяченко Т.М.).

Призери міського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка
Кулик Кароліна та Ганганов Кирило

Після завершення фестивалю були підведені підсумки, відзначено учнів-переможців конкурсів та активних учасників виховних заходів.

Варто зазначити, що учителі кафедри приділяють належну увагу роботі з обдарованими дітьми. Якісніша підготовка до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах і конкурсах спрацювала на кращий результат: у 2010-2011 н.р. учителі кафедри підготували 24 переможці районних олімпіад, 5 переможців районного конкурсу- захисту МАН , 2 призери міського етапу Міжнародного конкурсу імені Т.Г. Шевченка, 13 дипломантів Всеукраїнського учнівського історичного конкурсу "Лелека-2011".

Учителі історії разом зі своїми учнями успішно працюють в Міжнародних проектах "Північноатлантичний альянс і Україна. Вектори співпраці" та "Модель ООН".

Працюючи над вихованням духовно багатої особистості, педагоги кафедри значну увагу приділяють позакласній роботі з учнями. Особливою формою роботи є екскурсії, що сприяють розширенню світогляду учнів, розвивають допитливість, виховують патріотизм. Найцікавішими з них у 2010-2011 н.р. були "До джерел Трипільської культури" (с. Трипілля Київської області); "Перлина паркового мистецтв" (м. Умань), "Батурин – гетьманська столиця", "Переяслав – місто музеїв", "Чернігів давній і сучасний". Відвідування київських театрів – прекрасна традиція вчителів та учнів гімназії. Перегляд вистав сприяє не лише засвоєнню учнями навчального матеріалу з літератури, а й виховує естетичні смаки і вподобання.

Вчителі кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, детально проаналізувавши роботу з учнями протягом навчального року, окреслили подальші шляхи педагогічної діяльності.

Завдання, які ставлять вчителі кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін на наступний 2011-2012 навчальний рік:

 1. Продовжити роботу над науково-методичною темою гімназії, темою методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін та індивідуальними темами учителів кафедри.
 2. Забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики, впроваджувати нові методи і прийоми навчання й виховання учнів гімназії.
 3. Залучати вчителів кафедри до інноваційної діяльності. Застосовувати на уроках інтерактивні дошки, мультимедійні системи.
 4. Постійно підвищувати методичну підготовку вчителів кафедри, шляхом обміну досвідом успішної педагогічної діяльності та створення умов для самоосвіти вчителів, залучати їх до участі у конкурсі "Вчитель року".
 5. Впроваджувати в практику моніторингову діяльність.
 6. Підвищувати рівень роботи з обдарованими дітьми.

Кафедра учителів суспільно-гуманітарних дисциплін Скандинавської гімназіїї в Києві

Кафедра учителів суспільно-гуманітарних дисциплін


 

Кафедра іноземних мов

Склад кафедри – 40 вчителів: 30 вчителів англійської мови; 3 вчителі данської мови; 3 вчителі шведської мови; 3 вчителі німецької мови; 2 вчителя норвезької мови; 3 вчителі фінської мови.

 • Вчителів-методистів – 2;
 • старших вчителів – 1;
 • вчителів вищої категорії – 4;
 • вчителів 1 категорії – 8;
 • вчителів 2 категорії – 8;
 • спеціалістів – 17;
 • молодих спеціалістів – 3.

Основні напрямки роботи кафедри іноземних мов у 2010-2011 н.р. :

 • впровадження в освітню практику особистісно-орієнтованих, компетентних, комунікативно-когнітивних педагогічних підходів для активізації діяльності учнів в урочний та позаурочний час;
 • впровадження сучасних інтерактивних методів навчання;
 • інтенсифікація навчального процесу шляхом урізноманітнення форм уроків;
 • моніторинг та аналіз результатів навчальної діяльності;
 • організація позакласної діяльності та роботи факультативів;
 • вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;
 • організація та проведення методичних нарад, консультацій, семінарів, круглих столів та відкритих уроків;
 • якісна методична допомога молодим спеціалістам;
 • ефективна співпраця з британськими видавництвами та пілотування нових підручників;
 • виявлення і розвиток здібних та обдарованих учнів, якісна підготовка гімназистів до науково-дослідницької діяльності.

Головним завданням навчання іноземної мови є практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі в типових ситуаціях. Саме на виконання цього завдання й була спрямована робота кафедри іноземних мов у 2010-2011 н. р.

Вибір основних методів педагогічної роботи на кафедрі диктується необхідністю впровадження комунікативного підходу у всіх аспектах навчальної діяльності. Працівники кафедри іноземних мов організують регулярні засідання методичного об’єднання, інструктивно-методичні наради, наукові конференції, семінари, майстер-класи, фестивалі педагогічних ідей ,а також тижні педагогічної майстерності. Згідно з планами атестації кожного року вчителі іноземних мов проходять курсову перепідготовку в ІППО при Київському університеті ім.Б.Д.Грінченка. Активізується робота школи молодих спеціалістів, яким надається всебічна підтримка та сприяння їх творчому зростанню.

Згідно з планом роботи кафедри були проведені 5 засідань за темами:

 • школа майстра "Організація уроку в комунікативно орієнтованому викладанні з використанням новiтнiх технологiй";
 • фестиваль методичних ідей "Система оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках скандинавських мов";
 • тренінг "Організаційні форми позакласної роботи з іноземних мов";
 • круглий стіл "Організація уроку німецької мови в комунікативно-орієнтованому викладанні з використанням новiтнiх технологiй ";
 • обмін досвідом підготовки обдарованих учнів до участі в інтелектуальних конкурсах і змаганнях.

Протягом навчального року вчителі кафедри відвідали цикл практичних семінарів, круглих столів та фестивалях педагогічних ідей.

У вересні 2010 р. вчителі кафедри взяли участь у семінарі видавництва "Longman" "Як навчити говорити та уникати проблем у навчанні читанню".

У жовтні 2010 р. молоді спеціалісти кафедри відвідали цикл науково-методичних заходів, які проводились в Київському будинку вчителя в рамках Ярмарку творчих ідей.

У грудні 2010 р. вчителі німецької мови відвідали семінар видавництва "Huber": "Портфоліо як новий елемент у формуванні самостійності та самосвідомості учнів".

У січні 2011 р. відбувся семінар-практикум в "English Teaching Resource Center" під назвою "English demo class".

У лютому 2011 р. вчителі іноземної мови Канюка Н.В., Смотрова О. А. відвідали семінар-зустріч із автором підручників "Fly High": "Різні навчальні стилі – творчий та ефективний підхід до викладання англійської мови в молодшій школі".

У березні 2011 р. вони були учасниками круглого столу "Cambridge Day" за участю "Cambridge University Press".

Семінар-практикум "Навчання академічному писемному мовленню"На базі Скандинавської гімназії у березні 2011 р. відбувся семінар-практикум для вчителів англійської мови Дарницького району "Навчання академічному писемному мовленню".

У квітні 2011 р. під час проведення круглого столу для заступників та голів кафедр іноземних мов були обговорені питання підготовки до контрольних робіт в 5- 8 класах та проведення ДПА у 9-х, 11-х класах.

На кафедрі організована робота з молодими фахівцями. Їх забезпечили навчальними планами, методичними розробками та посібниками, надали кожному молодому вчителю особистого наставника, який здійснював методичну допомогу, проводилися щотижневі консультації.

У жовтні 2010 н.р. відбувся традиційний тиждень майстра, протягом якого досвідчені вчителі продемонстрували уроки для молодих спеціалістів кафедри:

Канюка Н.В. (тема "Тварини", 4-А клас);

Смотрова О.А. (тема "Іграшки", 1-В клас);

Сабадаш Н.В. (тема "Відвідування замку короля Артура", 4-Б клас );

Стахова А.С. (тема "Напрямки руху");

Вдовіка Т. О. (тема "Мандрівки", 9-А клас );

Розвага Л. Р. (тема "Визначні люди", 8-А клас);

Некрасова О. О. (тема "Стиль" , 11-А клас).

Відкритий урок у 1-В класі. Вчитель Смотрова О.А

Відкритий урок у 1-В класі.
Вчитель Смотрова О.А

Відкритий урок «Кольори» 5-Є клас. Вчитель Гарбар О.В.

Відкритий урок «Кольори»
5-Є клас. Вчитель Гарбар О.В.

Відкритий урок "Напрямки руху" 5-Д клас. Вчитель Стахова А.С.

Відкритий урок "Напрямки руху"
5-Д клас. Вчитель Стахова А.С.

Відкритий урок «Travelling» 9-А клас. Вчитель Вдовіка Т.О.
Відкритий урок «Travelling»
9-А клас. Вчитель Вдовіка Т.О.

Система роботи з іноземною мовою на кафедрі – це також сукупність організаційних форм, методів та видів позакласної діяльності. Її цілями є розширення та поглиблення знань, вмінь та навичок в опануванні іншомовної комунікативної діяльності, стимулювання інтересів учнів до вивчення предмету та розвиток особистості дитини.

З цією метою у стінах нашої гімназії в 2010-2011 н.р. відбулась ціла низка позакласних заходів: участь учителів кафедри у днях посвяти у першокласники, осінні свята, свято Halloween (10-ті класи, вчителі Боговик К.О., Петрунько О.М.)

У грудні учні Скандинавської гімназії традиційно відзначили День Святої Люсії. Вони також привітали представництво шведської компанії "Ericsson" з цим святом.

Напередодні Нового року кафедра іноземних мов підготувала та успішно провела такі заходи:

 • "Зимові розваги" (3-ті класи, вчитель Банних Л.М.);
 • "Новорічна казка" (1-Д клас, вчителі Сабадаш Н.В., Рибальченко К.А.);
 • "Excellent New Year Party" (4-В клас, вчитель Канюка Н.В.);
 • урок-вікторина "Що ми знаємо про Різдвяні традиції Британії" (8-А клас, вчитель
  Розвага Л.Р.);
 • "Новорічне свято" (5-Г клас, вчитель Марко І.І.)
 • урок-вікторина "Святкування Різдва у Британії" ( 9-Д клас, вчитель Вдовіка Т.О.);
 • новорічна дискотека (10-ті, 11-А класи, вчителі Котова О.І, Вознюк В.В.,);
 • урок данської мови у 9-А та 10-А класах з історії та традицій святкування Різдва у Данії, проведений Ріте Вернер Нільсен, магістром з історії та педагогіки;
 • святкування Різдва у Норвегії (9-Б, 10-Б класи, вчитель Солоділова М.А., Шелуханова Н.О. );
 •  Новий рік у Фінляндії (9-В клас, вчитель Цисарева С.А.).

Зимові свята в Скандинавській гімназії
Зимові свята в Скандинавській гімназії

 

Зимові свята на кафедрі іноземної мови в Скандинавській гімназії

Згідно с планом роботи роботи кафедри на 2010-2011 н.р., з метою розкриття творчої особистості учнів, поглиблення та розвитку лінгвістичної та соціокультурної компетенцій, збагачення фахового досвіду вчителів з 15 березня по 24 квітня 2011 року в гімназії відбувся фестиваль іноземних мов.

Розпочався фестиваль вітальним виступом учнів 5-А класу (вчитель Осадча В.В.), оголошенням програми фестивалю та радіоальманахом "Familiar Britain".

Одним із масових заходів з іноземної мови у початковій школі є традиційне свято "ABC Holiday", проведення якого є завершальною частиною у вивченні літер англійського алфавіту. Учні 1-А, 1-Б та 1-Д класів під керівництвом вчителів Банних Л.М., Мариненко О.П., Смотрової О.А., Шаповаленко В.С., Канюки Н.В., Сабадаш Н.В., Пшеничної А.С., узяли участь у даному заході та вдосконалили свої навички аудіювання, читання і говоріння.

ABC PARTY в 1-х класах.Вчителі Мариненко О.П., Смотрова О.А., Шаповаленко В.С.

ABC PARTY в 1-х класах.Вчителі Мариненко О.П.,
Смотрова О.А., Шаповаленко В.С.

Пасхальні свята в 3-В класі. Вчитель Мариненко О.П.

Пасхальні свята в 3-В класі.
Вчитель Мариненко О.П. 

У 2-х класах відбулися уроки-вікторини "Найкмітливіший" під керівництвом Канюки Н.В. та Кузьменко Н.Р. В 3-х класах вчитель Демиденко Н.С. провела інсценований урок "Атракціон казок". В 2-х–3-х класах відбулися відкриті уроки для батьків за темою "Моя родина", "Подорожі", "Мій улюбленець". До учнів 3-Б та 3-Г класів завітала данська гостя Біргітта Вольфсберг. Учні мали можливість підготувати та презентувати проектні роботи за темою "Моє місто майбутнього".

Найактивнішу участь у програмі фестивалю брали учні 4-х класів, які продемонстрували свої вміння у виготовленні газет за темою "Travelling", у конкурсі декламування віршів англійською мовою, у конкурсі "Кращий знавець англійської мови". Переможцями стали: Шаталіна Н. (4-Д клас), Канюка Д. (4–Д клас), Гацун К. (4-Д клас), Безпала Є. (4-Г клас), Кацюба О. (4-Г клас), Мариненко Я. (4-Д клас). Учні отримали грамоти та цінні подарунки – словники, які допоможуть ще краще опанувати іноземну мову.

Проекти, виготовлені учнями в рамках тижня іноземних мов

Проекти, виготовлені учнями
в рамках тижня іноземних мов

Круглий стіл "Проблеми підлітків". 7-Г клас. Вчитель Поліщук Л.І.

Круглий стіл "Проблеми підлітків".
7-Г клас. Вчитель Поліщук Л.І.

У 5-А, 5-Б, 5-В класах відбулася гра англійською мовою "Пошук скарбів". Вчителі Тараян І.Є., Боговик К.О. запропонували учням ознайомитись з цікавими маловідомими фактами з географії, історії та культури Великої Британії. Вчитель Гарник І.М. провела вікторину "Цікавинки англійської мови" у 5-В, 5-Є класах. Дуже сподобався учням, батькам та вчителям театралізований урок "Easter" в 5-А, 5-Г класах, який відбувся під керівництвом вчителів Некрасової О.О. та Осадчої В.В.

Учні 6-х класів разом з учителями Козловою Т.Б., Наберухіною А.В., Михалюк Ю.М. провели віртуальні екскурсії по Лондону та Києву.

Актуальним для учнів 7-х класів став круглий стіл за темою "Проблеми підлітків". Підготуватися до розмови учням допомагали вчителі Поліщук Л.І. та Комарчук Т.М.

Незабутнім та яскравим видався парад англійських традицій, який підготували учні 8-х класів разом із вчителями Розвагою Л.Р., Федик Т.М., Соболєвською Л.В.

Парад англійських традицій. 8 класи. Вчитель Розвага Л.Р. Парад англійських традицій. 8 класи. Вчитель Розвага Л.Р

Парад англійських традицій. 8 класи. Вчитель Розвага Л.Р.

Гімназисти 9-х класів провели уроки-презентації на тему "Культурні традиції англомовних країн" під керівництвом вчителів Вдовіки Т.О., Котової О.І., Вознюк В.В.

Учні 10–11-х класів взяли активну участь у країнознавчій вікторині "Mr Know All", конкурсах, вітальнях та круглих столах за темами "Мої плани на майбутнє", "Екологія України".

У рамках фестивалю відбулися науково-практичні семінари "Навчання академічному та діловому письму" і "Використання Google Reader".

Педагогічний колектив кафедри іноземних мов приділяє значну увагу роботі з обдарованими дітьми. Одним із важливих напрямків цієї діяльності є створення оптимальних умов для участі талановитої молоді в предметних олімпіадах шкільного, районного та міського рівнів. Якісна, інтенсивна підготовка до інтелектуальних випробувань, використання сучасних інноваційних технологій та проектних методик дозволяє в повній мірі реалізувати головні аспекти особистісно орієнтованого навчання.

В 2010–2011 н. р. близько 150 учнів нашої гімназії спробували свої сили на внутрішньому шкільному етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, що свідчить про значне зростання зацікавленості в опануванні іноземних мов. Районний етап олімпіади з англійської мови приніс переможні місця таким учням:

8 класи: І місце – Кулик К., 8-А клас (вчитель Розвага Л.Р.);

ІІ місце – Корчинська Ю., 8-Б клас (вчитель Розвага Л.Р.)

9 класи: І місце – Данченко П., 9-Д клас (вчитель Вдовіка Т.О.);

ІІІ місце – Брандт І., 9-Д клас (вчитель Вдовіка Т.О.);

10 класи: ІІ місце – Стеценко В., 10-А клас (вчитель Ворон А.В.);

ІІІ місце – Запольська А., 10-В клас (вчитель Боговик К.О.);

11 класи: ІІ місце – Гура О. (11-А клас) вчитель Некрасова О.О.

Переможці міжнародних іспитів Pearson Test of EnglishУ міському етапі олімпіади з англійської мови 2010-2011 н.р. нашу гімназію презентували 3 учнів; двоє з них вибороли призові місця:

9 класи: Данченко П. (9-Д ), вчитель Вдовіка Т.О.;

11 класи: Гура О. (11-А клас), вчитель Некрасова О.О.

Варто зазначити, що в цьому навчальному році гімназисти засвідчили свої високі результати не тільки на рівні району та міста, а й на міжнародних випробуваннях Pearson Test, в яких взяли участь 52 учня (переважно 3, 4, та 5 класи). 51 з них показали гарні результати, що було офіційно підтверджено британськими викладачами.

Під час весняних канікул в Скандинавській гімназії вже вдруге відбулась олімпіада зі скандинавських мов. Переможцями стали:

 • з данської мови: Кулик Кароліна (8-А клас) – І місце; Муштіна Наталія (8-А клас) – ІІ місце, Шелудько Тетяна (8-А клас) – ІІІ місце; Бодров Сергій (9-А клас) – І місце; Мелащенко Ірина (9-А клас) – ІІ місце; Ганкевич Влас (9-А клас) – ІІІ місце; Сова Євгеній (10-А клас ) – І місце; Піщевець Аліна (10-А клас) – ІІ місце; Пшеничний Влад (10-А клас) – ІІІ місце;
 • зі шведської мови: Козік Єлизавета (10-В клас) – І місце; Данченко Поліна (9-Д клас) – ІІ місце; Серпутько Олексій (10-А клас) – ІІІ місце; Скрипка Наталія (10-А клас) – ІІІ місце;
 • з норвезької мови: Кіндзер Мар’ян (9-Б клас) – І місце; Шибаєва Тамара (9-Б клас) – ІІ місце; Бондар Катя (10-Б клас) – І місце; Пилєва Ганна (10-Б клас) – І місце;
 • з фінської мови: Казаков Антон (11-А клас) – І місце; Хомалах Микола (11-А клас) – ІІ місце; Кравченко Антон (11-А клас) – ІІІ місце.

Захист робіт МАН з іноземної мови

Пріоритетним напрямом діяльності педагогічного колективу кафедри іноземних мов є створення оптимальних умов для обдарованої молоді, всебічне сприяння розвитку творчого потенціалу учнів, які виявили здібності та нахили до науково-дослідницької роботи. В цьому контексті ведеться робота наукового товариства гімназії, яке є колективним членом міського МАНу "Дослідник". Воно є базою, первинним осередком, де учні залучаються до пошуку чи експерименту, досліду й конструювання, розвивають, самовизначаються, самовдосконалюються, роблять перші кроки в науковій діяльності.

В 2010–2011 н. р. близько 20 учнів нашої гімназії змагались у конкурсі–захисті науково-дослідних робіт учнів у внутрішньому шкільному турі. Конкурс виявив досить високу теоретичну підготовку та володіння сучасними методами дослідження. Вперше цього року у рамках конкурсу відбувся захист робіт з данської мови.

Переможцями з англійської мови стали:

Серед 9-х класів: ІІ місце – Данченко Поліна, 9-Д клас (вчитель
Вдовіка Т.О.); ІІІ місце – Берил Анастасія, 9-А клас (вчитель Вдовіка Т.О.)

Серед 11-х класів: І місце – Лісниченко Антон, 11-А клас (вчитель Некрасова О.О.); ІІ місце – Гура О., 11-А клас (вчитель Некрасова О.О.)

Святкування дня Святої Люсії в представництві шведської компанії "Еріксон"Вивчення скандинавських мов, культури та історії є специфічною особливістю нашого закладу. Крім традиційних уроків вчителі скандинавських мов завжди пропонують великий діапазон нестандартних позакласних заходів.

У грудні у гімназії відбулося традиційне свято Святої Люсії, яке гімназисти святкували разом з представництвом компанії "Sony Ericsson" в Києві. Також у рамках фестивалю вчитель Гарбар О.В. підготувала круглий стіл за темою "Шведська королівська сім’я" у 8-Г класі. Захід носив пізнавальний характер і ознайомив учнів з традиціями королівської родини та їх громадською і благочинною діяльністю.

20 квітня відбулося традиційне свято "Північне сяйво", на яке були запрошені високоповажні гості, представники різних фірм країн Скандинавії в Україні, батьки учнів гімназії, викладачі та найкращі представники учнівського колективу.

Метою проведення заходу є презентація Скандинавської гімназії, встановлення партнерських зв’язків, підтримка та мотивування учнів, що вивчають скандинавські мови. Захоплюючим було сценічне дійство, в якому з великим бажанням взяли участь учні 7-В, 8-А, 8-В та 9-х класів.

Інсценізація норвезької казки учнями 5-6-х класів. Активна позакласна робота також проводиться вчителями норвезької мови Цього року учні гімназії презентували веселу музичну виставу за мотивами казки відомого норвезького письменника Турбйорна Егнера "Люди і розбійники з міста Кардамон". Захід був проведений учнями 6-Б класу та вчителем норвезької мови Шелухановою Н.О. Учасники мюзиклу продемонстрували все, чому навчилися на уроках норвезької мови та подарували незабутні враження глядачам – батькам та учням 4-Б класу, які вивчатимуть норвезьку мову у наступному навчальному році.

Вчителі скандинавських, німецької та англійської мов також ретельно готувались до всесвітнього Дня дитячої книги та до дня народження видатного данського казкаря Г.Х. Андерсена. З нагоди цієї події в гімназії відбулася низка цікавих творчих заходів:

 • данська радіогазета (Ворон А.В.);
 • вистава "Мої улюблені казки" (Петрунько О.М., 6-А клас):
 • виставка газет (Вдовіка Т.О., Ворон А.В., Петрунько О.М.,
  Розвага Л.Р., Федик Т.М.);
 • виставка-продаж книжок видавництва "Longman".

Вчителі скандинавських мов – учасники Всесвітнього Дня Книги

Вчителі скандинавських мов – учасники
Всесвітнього Дня Книги

Виставка-продаж книжок британських видавництв

Виставка-продаж книжок
британських видавництв

Головною метою кафедри іноземних мов Скандинавської гімназії є творча адаптація особистісно орієнтованої освіти до умов пізнавальних та інтелектуальних інтересів школярів, виховання творчої особистості. Отже, протягом 2010-2011 н.р. навчання іноземної мови у нашій гімназії було спрямовано на :

 • розвиток комунікативної культури та соціокультурної освіченості учнів, що дозволяє їм бути рівноправними партнерами міжкультурного спілкування іноземною мовою;
 • формування загальнонавчальних умінь збирати, систематизувати й узагальнювати культурознавчу та іншу інформацію, що представляє інтерес для учнів; ознайомлення гімназистів з технологіями самоконтролю і самооцінки рівня володіння мовою;
 • озвиток вмінь представляти рідну країну і культуру, спосіб життя людей в процесі іншомовного культурного спілкування.

Кафедра вчителів іноземних мов

Кафедра вчителів іноземних мов


 

Кафедра природничо-математичних дисциплін

У 2010-2011 навчальному році у гімназії працювало 6 учителів математики, 2 учителі фізики, 4 учителі інформатики, 1 учитель хімії, 1 учитель біології, 2 учителі географії. З них:

 • спеціалістів вищої категорії – 11 чол.;
 • спеціалістів першої категорії – 1 чол.;
 • спеціалістів другої категорії – 1 чол.;
 • спеціалістів – 4 чол.;
 • вчителів-методистів – 5 чол.;
 • "Відмінників освіти" – 5 чол.

Обов’язки керівника кафедри природничо-математичних дисциплін у 2010-2011н.р. виконувала Мальцева Олена Олександрівна, секретаря – Андрусенко Олена Іванівна.

Згідно з річним планом роботи методичної кафедри на 5 засіданнях розглядалися питання стану викладання математики, фізики, інформатики, хімії, біології, географії, а саме:

 • круглий стіл "Використання вчителями математики, інформатики, фізики, хімії інноваційних технологій в навчальному процесі";
 • методичний діалог "Шляхи підвищення самоосвіти вчителя";
 • школа майстра "Використання тестових технологій у навчальному процесі";
 • практикум "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі";
 • вивчалися навчальні програми, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки України;
 • заслуховували та обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів, дотримання державних стандартів освіти та вимог до ведення шкільної документації, тематичної атестації та інших нормативних документів;
 • знайомилися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, досягненнями психолого-педагогічної науки, перспективним педагогічним досвідом;
 • аналізували якість знань, умінь, навичок учнів, труднощі під час опанування навчального матеріалу;
 • розв'язували педагогічні завдання і ситуації;
 • обговорювали публікації, статті, що становлять фаховий інтерес.

У гімназії функціонують 4 кабінети математики, кабінети фізики, хімії, біології, географії, 3 кабінети інформатики.

На уроках інформатики Компютерний клас в Скандинавській гімназії

На уроках інформатики

Протягом навчального року кафедра працювала над темою: "Активізація творчого потенціалу вчителя та учня в умовах гімназійного середовища", вирішуючи наступні завдання:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій навчання;
 • впровадження нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес;
 • використання диференційованого підходу на уроці, організація самостійної роботи учнів;
 • використання оптимальних методів і прийомів здійснення моніторингових досліджень;
 • виявлення, вивчення, узагальнення і пропаганда кращого досвіду творчо працюючих вчителів кафедри;
 • розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створення банку олімпіадних завдань;
 • підвищення рівня знань, умінь і навичок гімназистів з предметів природничо-математичного циклу.

Навчання учнів предметам природничо-математичного циклу відбувається на основі планомірного й поступового розвитку основних теорій, засвоєння провідних ідей, наукових понять, теоретичних фактів, які становлять основу для практичної підготовки, формування їх наукового світогляду, що необхідно для забезпечення свідомого розв'язання проблем, що постають перед конкретним індивідуумом, його оточенням і людством в цілому.

В кабінетах хімії та географії

Постійна увага приділяється навчанню школярів загальних розумових дій аналізу і синтезу, порівняння, абстракції, узагальненню. Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до пошуку ефективних форм і методів навчання. У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроку, індивідуальна та групова робота із обдарованими учнями, із слабо встигаючими учнями, корекція знань учнів, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення у них мотивації до навчання.

Особливу увагу вчителі приділяють підбору практичних завдань, послідовності їх розгляду на уроці. Для цього вони використовують різноманітні джерела, дидактичний, методичний матеріал, факти з історії науки і техніки. Роль учителя полягає в стимулюванні учнів до самостійного просування сходинками навчання та виховання.

Основною формою проведення занять залишаються уроки різних типів, але поряд з ними використовуються лекції, семінари, практичні заняття. В організації навчально-виховного процесу вчителі вибирають раціональні системи методів і прийомів навчання, що стимулюють активність учнів, підвищують у них інтерес до вивчення математики, фізики, географії, біології, хімії та інформатики і сприяють свідомому засвоєнню знань.

На уроках математики На уроках математики в Скандинавській гімназії

На уроках математики

Робота вчителів кафедри спрямована на усвідомлення учнями гімназії законів природи і Всесвіту, виховання бережного ставлення до довкілля, формування екологічних знань і зв'язок їх з практикою природоохоронної роботи, осмислення кожним того, що він є часткою Всесвіту. Особливу увагу вчителі кафедри приділяють міжпредметним зв'язкам курсів математики, інформатики, фізики, хімії, біології та географії. Суттєве значення для формування наукового світогляду учнів мають елементи історизму як на уроках, так і у позакласній роботі.

Протягом навчального року робота кафедри була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

З метою виявлення здібних, обдарованих учнів, їх підтримки та залучення до науково-дослідницької роботи, стимулювання самостійної роботи гімназистів щодо вивчення окремих предметів, вчителі кафедри створюють умови для формування навичок проектної діяльності, готують учнів до участі в предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах. Тому кількість призерів ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з природничо-математичних дисциплін щороку зростає і цього навчального року досягла 22 призових місць. Маємо 8 призерів I (районного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, 3 призери ІІІ (міського) та 1 призера ІV (республіканського) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад.

423 учні нашої гімназії, небайдужі до математики, які хочуть проявити себе, довести, що вони кращі, можуть бути кмітливими, азартними та успішними, 17 березня змагалися у міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру". У цьому конкурсі немає переможених, про що свідчать наступні результати:

Класи Червоний
сертифікат
Синій
сертифікат
Зелений
сертифікат
Всього учасників
2-і 18 37 53 108
3-і 1 35 21 57
4-і 4 27 25 56
5-і 3 31 43 77
6-і 7 28 25 60
7-і 1 14 7 22
8-і 5 20 25
9-і 3 2 5
10-і 9 4 13
Разом 34 189 200 423

Згідно з річним планом гімназії з 15.11.10 по 26.11.10 р. цікаво і змістовно було проведено фестиваль природничо-математичних дисциплін. В перший день початку декади гімназія була прикрашена висловами стародавніх вчених та філософів про математику. Всі класи випустили естетично оформлені природничо-математичні газети глибокого навчально-виховного змісту.

Для учнів було проведено наступні заходи.

З математики:

 • математичне "Поле чудес" у 5-В класі (вчитель Мельник Н.В.);
 • математичний брейн-ринг між 8-Б та 8-В класами (вчитель Андрусенко О.І.); переможець команда 8-В класу;
 • математичний брейн-ринг в 7-А, 7-Г класах (вчитель Жоронько А.П.); переможець 7-А клас;
 • математичні ранки у 5-х, 6-х класах (вчитель Жоронько А.П.);
 • конкурс малюнків до текстових задач в 5-х класах (вчитель Жоронько А.П.);
 • інтелектуальна гра "Математичні ерудити" в 10-А класі (вчитель Андрусенко О.І.); переможці Сова Євгеній, Скрипка Наталія;
 • урок цікавих прикладних задач "Математика в сучасному світі" в 11-А класі (вчитель Андрусенко О.І.);

На уроці цікавих прикладних задач "Математика в сучасному світі" Уроки математики

На уроці цікавих прикладних задач "Математика в сучасному світі"

 • ­усний журнал "Видатні українські математики" для учнів початкової школи, кореспонденти учні 8-А, 8-Г класу (вчитель Коваленко Л.В.);
 • ­вікторина "Світ чисел" у 8-А, 8-Г, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 9-Д класах (вчитель Коваленко Л.В.);
 • ­відбіркові тури інтелектуальних ігор "Ерудит-Сканді-9" (вчитель Коваленко Л.В.).

З інформатики:

 • ­вікторина "Веселі конструктори. Збери свій комп’ютер" у 8-х, 9-х класах (вчитель Горбунова Є.В.);
 • ­урок-гра "Що я знаю про комп’ютер?" в 3-х, 4-х класах (вчитель Горбунова Є.В.);
 • ­гра "Інфомандри" в 2-х, 4-х класах (вчитель Кушнір С.Г.);
 • ­гра "Щасливий випадок" в 5-х класах (вчитель Кушнір С.Г.);
 • ­інформатичний брейн-ринг в 6-х класах (вчитель Кушнір С.Г.);
 • ­інтелектуальна гра "Хто проти комп’ютера?" в 7-х класах (вчитель Кушнір С.Г.);
 • ­урок-гра "Фантазії Он-лайн" в 10-А класі (вчитель Мальцева О.О.);
 • ­інформатичне "Поле чудес" в 6-Г, 6-Д, 6-Є, 7-х 10-х класах (вчитель Мальцева О.О.);

Гра "Поле чудес" з інформатики Гра "Поле чудес" з інформатики в Скандинавській гімназії

Гра "Поле чудес" з інформатики

 • ­інтелектуальна гра "Комп’ютерні ерудити" в 10-х 11-х класах (вчитель Мальцева О.О.);
 • ­усний журнал "Від абака до комп’ютера" в 6-Г, 6-Д, 6-Є класах (вчитель Мальцева О.О.);
 • ­гра-змагання "Хто найкращий інформатик?" в 5-х класах (вчитель Турчанінова Л.В.);
 • ­вікторина "Для розумниць і розумників" в 4-х класах (вчитель Турчанінова Л.В.).

Гра-змагання "Хто найкращий інформатик?" Скандинавська гімназія. Гра-змагання "Хто найкращий інформатик?"

Гра-змагання "Хто найкращий інформатик?"

З географії, біології:

 • урок-диспут "ГМО, їх значення в житті людини" в 11-А класі (вчитель Бабеша С.В.);
 • обговорення фільму "Нарконон" в 9-х класах (вчитель Бабеша С.В.);
 • "Подорож у світ рослин" (вчитель Голобородько В.Ю.);
 • ­урок-гра, вистава "Захистимо рослину" (вчитель Москальова Т.В.)

З хімії, фізики:

 • ­урок-гра "Початкові хімічні поняття" у 7-х класах (вчитель Борчевська Н.І.);
 • ­"Науковий консиліум" з проблем забруднення навколишнього середовища (вчитель Борчевська Н.І.);
 • ­гра-змагання "Евріка" в 6-В, 6-Г, 6-Д, 7-Б, 8-В (вчитель Бібик Т.В.);
 • ­"Парад планет"; 11-А знайомив учнів 5-6 класів з Сонячною системою (вчитель Кравзюк Г.Г.)
 • науково-практична конференція "Альтернативні джерела енергії та їх практичне використання" для учнів 10-11-х класів (вчитель Кравзюк Г.Г.).

27 жовтня Скандинавською гімназією було проведено семінар для учителів інформатики Дарницького району "Особливості викладання інформатики в 5-8 класах". В роботі семінару взяли участь заступник директора Інституту лідерства та соціальних наук Київського університету імені Б. Грінченка, кандидат технічних наук Носенко Тетяна Іванівна, методист Дарницького науково-методичного центру Комков Анатолій Єгорович, 30 учителів інформатики Дарницького району.

На семінарі розглядалися питання доцільністі вивчення інформатики у 5-8-х класах, навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 5-8-х класах, застосування електронних тестів оцінювання як засіб підвищення ефективності навчального процесу.

Семінар учителів інформатики Дарницького району Семінар учителів інформатики Дарницького району

Семінар учителів інформатики Дарницького району

Як наставники учителі інформатики працюють з майбутніми педагогами, студентами Київського університету ім. Б. Грінченка, які п’ять разів за цей навчальний рік перебували на практиці в гімназії.

Студенти-практиканти проводять уроки інформатики Студенти-практиканти проводять уроки інформатики в Скандинавській гімназії

Студенти-практиканти проводять уроки інформатики

Учителі інформатики Горбунова Є.В., Кушнір С.Г., Мальцева О.О., Турчанінова Л.В. постійно надають допомогу вчителям гімназії в оволодінні комп’ютерною технікою, новітніми інформаційними технологіями.

Учителі кафедри брали участь в огляді кабінетів за звання "Кращий кабінет 2011". У номінації "Кращий кабінет старшої школи" ІІ місце виборов кабінет фізики, вчитель Кравзюк Г.Г.

Кращий кабінет старшої школи

Діяльність методичної кафедри природничо-математичних дисциплін в 2011-2012 н.р. буде спрямована на вирішення таких завдань:

 • забезпечення засвоєння та використання найоптимальніших методів і прийомів навчання гімназистів;
 • створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів;
 • забезпечення активної участі педагогічних працівників у роботі районних методичних об’єднань, семінарів-практикумів, шкіл педагогічної майстерності;
 • визначення індивідуальних форм методичної роботи на кафедрі, їх тематику і періодичність (консультації, співбесіди, взаємовідвідування уроків, допомога вчителям, які одержали рекомендації за результатами атестації).

Кафедра вчителів природничо-математичних дисциплін Скандинавської гімназії

Кафедра вчителів природничо-математичних дисциплін


 

Кафедра естетичного та фізичного виховання

Склад кафедри 11 досвідчених вчителів, серед них: 5 учителів фізичної культури, 2 вчителя музики, 1 учитель образотворчого мистецтва, 2 вчителя хореографії, 1 учитель захисту Вітчизни. Серед них:

 • учителів вищої категорії - 5;
 • спеціалістів першої категорії - 2;
 • спеціалістів другої категорії - 1;
 • спеціалістів - 3.

Метою роботи вчителів кафедри є:

 • використати силу впливу музики, образотворчого мистецтва та хореографії для формування особистості, її ідейно-моральних переконань;
 • сприяти розвитку самостійності, ініціативності, творчості, упевненості у собі для успішної діяльності у демократичному суспільстві;
 • формувати стійкі мотивації установки на здоровий спосіб життя як одну з основних умов зміцнення власного здоров’я.

Практична реалізація цієї мети вчителями кафедри здійснювалася на уроках та позакласній діяльності з урахуванням внутрішньо предметних, між предметних та інтегральних зв’язків. Протягом відповідного періоду педагоги давали відкриті уроки, готували та проводили виховні заходи, організовували конкурси та змагання, відвідували семінари, конференції, тренінги, ділилися досвідом роботи, підвищували рівень фахової майстерності шляхом самоосвіти.

Методична робота вчителів кафедри була спрямована на виховання у педагогів вимогливості до своєї праці, впровадження інноваційних технології навчання. При проведенні науково-практичних, теоретичних семінарів залучалися психолог, методисти та представники педагогічної науки.

Обрана вчителями кафедри методична тема "Розвиток особистості та творча самореалізація гімназиста засобами естетичної та фізичної культури" включає такі завдання:

 • формування мотивацій та самовдосконалення;
 • забезпечення раціонального формування індивідуального фонду рухових умінь і навичок, необхідних у житті;
 • виховання успішної особистості за допомогою технологій саморозвитку;
 • створення методичної бази для модернізації виховного процесу.

За цей період було проведено 5 засідань кафедри. У серпні 2010 р. на методичній сесії опрацьовано організацію навчально-виховного процесу. Також було впроваджено нову навчальну програму з фізичної культури на 2010-2011 н.р. у 5-9-х класах. Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, що передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічної оснащеності навчального процесу.

У жовтні проведено художньо-музичну композицію "Барви осені" в 7-А класі, у січні 2011 р. проаналізовано творчі пошуки у педагогічній діяльності вчителя Розколодько Ж.П.; у березні відбулася практична робота з підготовки до проведення фестивалю кафедри; у травні круглий стіл за підсумками роботи кафедри за 2010-2011 навчальний рік та творчі звіти вчителів Борисенка О.М. та Розколодько Ж.П.

Учні вчителя образотворчого мистецтва Розколодько Ж.П. Путіловська Анастасія (7-Г клас) та Стрекалова Олена (8-В клас) стали призерами ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з образотворчого мистецтва.

Окрім засідань зміст роботи вчителів кафедри включав обговорення актуальних питань навчально-виховного процесу, обмін досвідом, опрацювання методичних матеріалів, відвідування педагогами районних семінарів, уроків досвідчених вчителів та взаємовідвідування уроків.

У 2010-2011 навчальному році вчителі готували та проводили відкриті уроки, виховні заходи, організовували конкурси та змагання, брали участь в оформленні та декорації свят, виставок, фестиваль кафедри.

У жовтні 2010 року була проведена олімпіада з образотворчого мистецтва. Учні гімназії показали високий рівень художньої майстерності.

З великим інтересом учні молодших класів сприймають уроки-подорожі, уроки-свята, уроки-забави, уроки-змагання, вже стали традиційними інтегровані заняття з музики, образотворчого мистецтва, фізичної культури.

На уроках фізичної культури На уроках фізичної культури в Скандинавській гімназії

На уроках фізичної культури

Учнів старших класів цікавлять уроки-практикуми, на яких вони отримують не тільки спрямоване навантаження, а ще й наукове та методичне обґрунтування.

З метою підвищення рівня знань учнів, розвитку їх талантів, розумових та фізичних здібностей у початкових класах гімназії проводяться уроки хореографії.

Виступ учнів Скандинавської гімназії на святі 8-го Березня

Виступ учнів гімназії на святі 8-го Березня

Протягом року учителями хореографії Валієвою О.В. та Бондар О.О. проведена велика робота, спрямована на активізацію культурного життя гімназистів. Під час уроків хореографії формується правильна постава, діти навчаються красивим танцювальним рухам.

Учні Скандинавської гімназії брали участь у таких культурно-масових заходах, театралізованих святкуваннях та спортивних змаганнях:

 • у вересні "Свято Першого дзвоника" покликало всіх учнів до школи (Валієва О.В., Бондар О.О.); на чолі з вчителем образотворчого мистецтва Розколодько Ж.П. учні 5-х–7-х класів представили свої роботи на Міжнародній виставці робіт "Світ навколо мене" (м. Ворзель); збірна гімназії взяла участь у районних заходах, присвячених святкуванню Дня фізкультурника;

Шкільні змагання учнів Скандинавської гімназії з баскетболу 

Шкільні змагання з баскетболу

 • у жовтні організовано виставку дитячих робіт до Дня Вчителя, на святковому концерті виступив хор (50 дітей), проведено гімназійний турнір по футболу "Шкіряний м’яч" серед учнів 5-х–10-х класів та першість з міні-волейболу серед дівчаток 5-х–9-х класів. Викладачі хореографії провели свято "Осінь чарівниця". На базі гімназії на чолі з головним суддею Борисенком О.М. пройшли районні змагання на призи клубу "Шкіряний м’яч" (6-8 кл.).
 • Козацькі ігри в Скандинавській гімназіїу листопаді до Дня українського козацтва учні початкових класів (2-4 кл.) змагалися в «Козацьких іграх». Серед учнів 5-х–6-х класів проведено виставку робіт з конкурсами "Веселі клоуни". На Всеукраїнський конкурс "Країн багато планета одна" гімназисти представили свої найкращі роботи.
 • у грудні пройшли спортивні змагання для учнів 5-х класів (хлопці виборювали першість з футболу, дівчата з "перестрілки"). Збірна школи 5-х класів взяла участь у районних змаганнях "Козацькі забави" та посіла ІV місце у підгрупі. До новорічних свят організовано виставку робіт "Новорічний вернісаж масок". Хор учнів 3-х класів під керівництвом Світельської А.Е. виступив на концерті з нагоди святкування Нового року.
 • Новорічна феєрія «Пригоди в казковому лісі»у січні відбулися феєричні святкування Нового року (Валієва О.В., Бондар О.О.); новорічна виставка виробів учнів "Веселий карнавал масок" та святкове оформлення сцени (Розколодько Ж.П.); виступ вокального ансамблю на святі "День гімназії" (Хачатурян Н.Г., Світельська А.Е.);
 • у лютому звітував хор учнів гімназії на Дні рідної мови (Хачатурян Н.Г.). Традиційно щороку у гімназії проводиться фестиваль скандинавських країн "Північне сяйво" та "День Святого Валентина;
 • у березні оформлено художню виставку до 8 березня учнями 6-8-х класів (Розколодько Ж.П.); участь у концерті «Мами, зі святом» (вчителі Валієва О.В., Бондар О.О., Хачатурян Н.Г., Світельська А.Е.); театралізований виступ проведений до Дня Матері в 3-х класах. На святі діти показали свої вміння, навички та висловлювали свою вдячність матерям. З великою любов’ю і повагою діти продемонстрували свої можливості і таланти. На базі гімназії проходили зональні (районні) змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед учнів 2000 року народження;

Виступ шкільного хору Скандинавської гімназії

Виступ шкільного хору

 • у квітні оформлено до Дня космонавтики виставки-колажі "Космічні істоти", до дня Довкілля виставки малюнків «"Земля наш дім", до Великодня виставки писанок, інкрустованих бісером (вчитель Розколодько Ж.П.), участь гімназистів у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка, присвяченого безпеці та миру в Україні;

Згідно з річним планом роботи гімназії протягом квітня-травня проведено фестиваль кафедри естетичного та фізичного виховання. Була спланована програма фестивалю, яка включала відкриті уроки музичного мистецтва та хореографії, позакласний захід "Мистецтво писанки", виставку робіт до Великодня, конкурс-виставку "Весняні композиції квітів", проведення уроків-свят у початкових класах, музичної казки, змагань "Перші кроки" (1-і класи), "Юні олімпійці" (2-і класи), "Веселі старти" (3-і класи), "Старти надій" (5-ті класи), "Козацький Гарт" (5-10 класи), конкурси "Нумо, хлоп’ята!" та "Нумо, дівчатка!", змагання з футболу (4-11-ті класи) та міні-волейболу серед дівчат 7-8-х класів.

Велику увагу вчителі кафедри приділяють роботі з обдарованими дітьми. Всіх художньо та спортивно талановитих учнів занесено до банку даних обдарованих гімназії. Цих учнів вчителі кафедри готують до участі у конкурсах та змаганнях всіх рівнів.


 

Методичне об’єднання вчителів початкових класів

Склад методичного об’єднання 34 вчителя, із них 23 вчителя, 10 вихователів та педагог-організатор виховної роботи.

 • Учителів вищої категорії - 16;
 • спеціалістів першої категорії - 3;
 • спеціалістів другої категорії - 1;
 • спеціалістів - 2;
 • вчителів-методистів - 8;
 • старших вчителів-  6;
 • "Відмінник освіти України" - 3.

Метою роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2010-2011н.р. було:

 • всебічний розвиток і виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя;
 • забезпечення умов набуття дітьми достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань;
 • виховання громадянина-патріота для формування демократичного суспільства, яке визначає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незмінними чинниками стабільного розвитку держави.

Для реалізації такої багатоаспектної мети вчителі працювали над основними завданнями:

 • дня як засіб розвитку пізнавальної активності молодших удосконалення якості сучасного уроку як засобу розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку для самореалізація творчої особистості в умовах гімназійного середовища;
 • впровадження у роботу напрямку "Засоби формування продуктивного мислення молодшого школяра у навчально-виховному процесі";
 • використання у навчально-виховному процесі мультимедійних технологій, новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, техніки, культури, новітніх психолого-педагогічних досліджень, позитивних результатів експериментальної роботи, досвіду кращих вчителів гімназії з метою створення особистісно орієнтованого середовища;
 • удосконалення уроку з метою формування продуктивного мислення молодших школярів (організація самостійної пошукової діяльності, розв’язування нестандартних завдань, знаходження нових підходів до вирішення стандартних завдань та інше);
 • використання методу проектів, інтерактивних технологій та технологій особистісно орієнтованого навчання на уроках в початкових класах;
 • попередження шкільної дезадаптації першокласників шляхом створення комфортних умов перебування шестирічних дітей в шкільному середовищі;
 • удосконалення роботи "Творчої майстерні педагога" шляхом обміну досвідом, наставницької роботи, взаємовідвідування уроків;
 • розширення форм, напрямків та методів роботи з обдарованими дітьми;
 • робота у творчих групах вчителів з метою практичної реалізації поставлених завдань;
 • удосконалювати позакласну роботу в умовах роботи групи продовженого школярів у різних освітніх галузях.

У 2010-2011н.р. навчальному році вчителі методичного об’єднання початкової школи працювали над розв’язанням науково-методичної проблеми "Сучасний урок як засіб розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку", яка є логічним продовженням теми гімназії: "Самореалізація творчої особистості в умовах гімназійного середовища".

Обов’язки керівника методичного об’єднання вчителів початкової школи у 2010-2011н.р. виконувала Знаєнко Галина Юріївна, секретаря Вороніна Ірина Анатоліївна.

Знаєнко Г.Ю., керівник МО
Знаєнко Г.Ю., керівник МО
Вороніна І.А., секретар МО
Вороніна І.А., секретар МО

За цей період було проведено 5 засідань МО:

 • серпень - методична сесія: виконання плану роботи за минулий рік та складання плану роботи МО на поточний рік; опрацювання інструктивно-методичних документів щодо організації навчально-виховного процесу у новому навчальному році; ознайомлення з навчальними програмами, затвердження переліку методичного забезпечення уроків у 2010-2011 н.р.; ознайомлення з "Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України"; складання плану роботи з обдарованими дітьми, підготовка банку даних обдарованих дітей;
 • жовтень - заняття в дидактичній майстерні: організація навчально-виховного процесу в початкових класах з урахуванням стану здоров’я, інтересів, потреб учнів; підсумки проведення фестивалю початкової школи; підготовка до співпраці з Інститутом Педагогіки НАПН України;
 • січень - панорама педагогічних ідей: аналіз роботи МО за І семестр, корекція плану роботи на ІІ семестр.; виконання вчителями навчальних планів за І семестр; виконання плану роботи з обдарованими дітьми; підготовка до семінару "Психолого-педагогічні аспекти прийому дітей до першого класу";
 • березень - круглий стіл: підведення підсумків атестації вчителів та вихователів 2010-2011 н.р.; підготовка до педагогічної ради "Талановиті учні. Нові підходи до навчання та виховання"; диспут про напрямки реалізації компетентнісного підходу на уроках в початковій школі з участю наукових робітників Інституту Педагогіки НАПН України;
 • травень - круглий стіл: підведення підсумків роботи МО за 2010-2011н.р., аналіз проведення зрізів знань в 1-4 класах, моніторинг за підсумками ДПА у 4-х класах; опрацювання інструктивно методичного листа МОН України "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів у 2010-2011н.р.", "Про порядок проведення навчальних екскурсій учнів"; організація екскурсій; творчі звіти вчителів про роботу за рік.

Вчителями методичного об’єднання початкової школи були визначені теми для індивідуальної і групової роботи та самоосвіти кожного педагога, тематика роботи МО, графіки курсової перепідготовки педагогів, графіки проведення виховних заходів, відкритих уроків та взаємне відвідування уроків.

У 2010-2011н.р. вчителі початкової школи давали відкриті уроки, готували та проводили виховні заходи, навчальні екскурсії, сумлінно працювали над втіленням завдань індивідуальної теми на кожному уроці, підвищували рівень майстерності та фахового професіоналізму, провели фестиваль початкової школи та інтелектуальний турнір, організовували проведення творчих родинних свят, брали активну участь у гімназійних, міських та районних семінарах.

З жовтня 2010 року між Лабораторією початкової освіти Інституту педагогіки АПН України та Скандинавською гімназією укладено угоду про співпрацю, яка має на меті: експериментальну перевірку дидактично-методичних досліджень співробітників лабораторії; апробацію підручників, навчальних і методичних посібників, розроблених співробітниками лабораторії для початкової школи; надання наукової-методичної допомоги вчителям початкових класів.

Результатом співпраці стали:

 • експериментальна робота з проблем дослідження співробітників лабораторії та спільне обговорення результатів з учителями;
 • проведення круглих столів, науково-методичних семінарів та участь у засіданнях методичних об’єднань учителів початкових класів з актуальних проблем реформування початкової загальної освіти;
 • участь педагогів у роботі звітної науково-практичної конференції Інституту педагогіки АПН України, засіданнях лабораторії;
 • рецензування навчальних й методичних матеріалів, підготовлених співробітниками лабораторії;
 • рецензування співробітниками лабораторії та підготовка до друку робіт вчителів початкової школи гімназії;
 • апробація навчального курсу за вибором для учнів 3-4 класів "Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета".

Круглий стіл МО вчителів початкових класів та співробітників Інституту Педагогіки НАПН України

Круглий стіл МО вчителів початкових класів
та співробітників Інституту Педагогіки НАПН України

Співробітниками Інституту Педагогіки проводились діагностичні роботи з української мови, читання, математики, основ здоров’я, курсу "Я і Україна" по виявленню рівня компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу учнів початкової школи. Науковці відвідували та спостерігали уроки вчителів: Біляченко О.В., Бучинської О.В., Вороніної І.А., Доброгорської Г.В., Знаєнко Г.Ю., Отрошенко Н.М.,
Панченко Н.А., Сєркової В.М., Стеценко Т.Ю., Черкай І.Ф., Черноус З.П. Для продовження співпраці з Інститутом Педагогіки НАПН України МО початкових класів були створені творчі групи за різними напрямками.

навчально-методичний семінар з проблемних питань викладання української мови у початкових класах за участю: М.С.Вашуленко22 лютого 2011р. для вчителів початкових класів відбувся навчально-методичний семінар з проблемних питань викладання української мови у початкових класах за участю: М.С.Вашуленко, академіка НАПН України, доктора пед. наук, професора, автора "Букваря" та інших посібників; О.Ю.Вашуленко, старшого наукового співробітника НАПН; К.І.Пономарьова, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника НАПН України.

З метою засвоєння основних теоретичних понять, шляхів практичної реалізації компетентнісного підходу для членів методичного об’єднання вчителів початкових класів 22 березня 2011 р. було проведено навчально-методичний семінар "Уміння вчитися як ключова компетентність неперервної освіти". Перед вчителями виступила Савченко О.Я., академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Тема виступу: "Уміння вчитися" як ключова компетентність молодшого школяра".

Науковці НАПН України

Науковці НАПН України

Семінар-нарада1 лютого 2011р. за участю Щербакової Л.Ф., головного спеціаліста сектору дошкільної та початкової освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України; Мартиненко С.М., завідувача кафедрою початкової освіти Київського університету ім. Б. Грінченка, доктора педагогічних наук, професора; Коробко С.Л., провідного наукового співробітника Інституту психології ім. Костюка НАПН України, кандидата психологічних наук; Сухаревської О.О., методиста РНМЦ для заступників директорів з навчально-виховної роботи у початкових класах відбулась семінар-нарада "Організація та проведення прийому дітей до 1 класу".

З жовтня 2010 р. в 3-Д класі (вчитель Вороніна І.А.) та 4-Д класі (вчитель Мельник І.А.) почав викладатися новий предмет "Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета", розроблений завдяки успішній співпраці української громадської організації "Вчителі за демократію та партнерство" та акредитованій при ООН Міжнародній організації "Глобальний план дій" (Швеція).

Уроки курсу "Моя щаслива Планета" в 3-Д та 4-Д класах (вчителі Вороніна І.А., Мельник І.А.) Уроки курсу "Моя щаслива Планета" в 3-Д та 4-Д класах Скандинавської гімназії (вчителі Вороніна І.А., Мельник І.А.)

Уроки курсу "Моя щаслива Планета" в 3-Д та 4-Д класах (вчителі Вороніна І.А., Мельник І.А.)

Один із шляхів підвищення ефективності навчального процесу є метод проектів навчальний проект, який передбачає планування діяльності школярів, спрямованої на опанування ними навчально-пізнавальних і практичних умінь. Уміння користуватися методом проектів показник високої кваліфікації вчителя, прогресивності використаної ним методики навчання і розвитку учня.

Стеценко Т.Ю., вчитель 1-В кл., презентація проекту

Стеценко Т.Ю., вчитель 1-В кл., презентація проекту

Учні четвертих класів під керівництвом класних керівників та за участю вчителів іноземних мов традиційно брали участь у проведенні усного журналу "Подорож до Скандинавії". Діти розповідали про результати пошукової роботи по вивченню народних звичаїв, обрядів, культурної спадщини Фінляндії, Норвегії, Швеції та Данії.

Подорож до Норвегії, 4-Б клас (вчитель Панченко Н.А.)
Подорож до Норвегії, 4-Б клас
(вчитель Панченко Н.А.)
Подорож до Фінляндії, 4-В клас (вчитель Черкай І.Ф.)
Подорож до Фінляндії, 4-В клас
(вчитель Черкай І.Ф.)

Однією з вимог нових навчальних програм є забезпечення використання ефективних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, які є потужним засобом інтелектуальної діяльності людини. Одне з головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології, що дає змогу cформувати в учнів певні базові загально-навчальні компетентності.

Уроки з використанням інноваційних технологій Уроки з використанням інноваційних технологій в Скандинавськії гімназії
Уроки з використанням інноваційних технологій (вчителі Біляченко О.В., Доброгорська Г.В., Мельник І.А) (вчителі Біляченко О.В., Доброгорська Г.В., Мельник І.А)

Уроки з використанням інноваційних технологій
(вчителі Біляченко О.В., Доброгорська Г.В., Мельник І.А)

Учні початкових класів демонструють загалом ґрунтовні знання з навчальних предметів та високий рівень обізнаності у оточуючому світі. Проте вчителі відзначають, що знання дітей мають переважно репродуктивний характер. Постає питання про пошук нових, більш ефективних форм проведення уроків, які б дозволили розвинути продуктивне мислення. Для його формування ми використовуємо посібник з розвитку мислення Ольги Гісь "Планета Міркувань" для регулярної розумової гімнастики під час навчального процесу та на додаткових уроках.

Протягом 2010-2011н.р. досвідчені вчителі початкової школи Отрошенко Н.М., Бучинська О.В., Черноус З.П., Черкай І.Ф., Біляченко О.В., Сєркова В.М., Панченко Н.А., Доброгорська Г.В., Стеценко Т.Ю., Штиль Л.П., Знаєнко Г.Ю., Галік О.П., Куракса О.М., Мельник І.А. давали відкриті уроки майстер-класи для студентів НПУ ім. Драгоманова та КУ ім. Б.Грінченка. Студенти київських педагогічних вузів проходили активну практику на базі початкової школи Скандинавської гімназії.

МО початкових класів проводило роботу з молодими спеціалістами, які співпрацювали з вчителями-наставниками та відвідували уроки досвідчених вчителів.

Вчителі та вихователі ГПД готували доповіді для виступу на педрадах, готували та проводили олімпіади, конкурси, творчо-інтелектуальний турнір, відкриті уроки та виховні заходи, зустрічі з іноземними гостями.

Спортивні змагання серед учнів 3-х класів
Спортивні змагання серед
учнів 3-х класів
 
Свято Каліграфії - нагородження переможців
Свято Каліграфії -
нагородження переможців

Під керівництвом вчителя-методиста Малахової Л.О. ретельно проводилась робота по виявленню обдарованих дітей, створено банк даних обдарованих дітей, до якого увійшли учні, що показали високі досягнення у різних видах творчої діяльності та у спортивних досягненнях. Творчою групою вчителів початкових класів була проведена велика робота з від­бору розвивальних та креативних вправ для проведення творчих конкурсів та спортивних змаганнях.

Заходи для розвитку обдарованих дітей початкової школи Скандинавської гімназії:

 1. виставки дитячої художньої творчості;
 2. математичний конкурс "Усний рахунок" (класний та шкільний тур) серед учнів 3-4 класів;
 3. конкурс "Знавців рідної мови" серед учнів 3-4 класів;
 4. театралізовані новорічні вистави, спортивні змагання;
 5. творчо-інтелектуальний турнір серед учнів 2-4 класів в номінаціях: "Вправний математик", "Кращий мовознавець", "Талановитий майстер", "Талановитий художник", "Буду я природі другом", "Найрозумніший", "Співай, моя мово!", "Чарівне перетворення";
 6. конкурс каліграфії ;
 7. міжнародний математичний конкурс "Кенгуру";
 8. конкурс декламаторів "Від усмішки до усмішки";
 9. конкурс "Кращий зошит місяця".

Переможці конкурсу "Кращий мовознавець"

Переможці конкурсу "Кращий мовознавець"

Високий рівень кваліфікації вчителів забезпечує якісні знання учнів. Результати дослідження рівня знань на кінець навчального року показали ґрунтовну підготовку дітей з основних предметів. Обсяг знань, умінь і навичок відповідає програмовим вимогам.

Конкурс "Талановитий художник" Конкурс "Талановитий художник" в Скандинавській гімназії

Конкурс "Талановитий художник"

У лютому 2011року вчитель початкових класів Панченко Н.А. брала участь у творчому конкурсі "Вчитель року 2011", де посіла перше місце в Дарницькому районі та стала Лауреатом міського етапу конкурсу.

Панченко Н.А., вчитель 4-Б кл.
Панченко Н.А., вчитель 4-Б кл.
 
Нагородження переможців та лауреатів міського конкурсу "Вчитель року 2011"
Нагородження переможців та лауреатів
міського конкурсу "Вчитель року 2011"

З 21 по 25 березня 2011 року в Національному педагогічному Університеті ім. М.П. Драгоманова відбувся п’ятиденний авторський семінар академіка Російської академії освіти, професора, доктора психологічних наук, керівника Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки Ш.О. Амонашвілі "Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі", в роботі якого брали участь педагоги початкової школи Онищук К.В., Гакало Т.В., Куран В.Ю. Під час роботи семінару розглядалися поняття гуманної педагогіки, сучасні проблеми виховання дітей та способи їх розв’язання.

зустріч з автором підручника "Планета міркувань" Ольгою Гісь в Скандинавській гімназії22 січня 2011року в Голосіївському ліцеї відбулась зустріч з автором підручника "Планета міркувань" Ольгою Гісь. Творча група вчителів брала активну участь в обговоренні питання "Формування продуктивного мислення у молодших школярів".

Науково-методичні та практичні семінари, які відвідали вчителі:

 • науково-методична конференція в ІППО КУ ім. Б.Грінченка для заступників директора з НВР, керівників МО, вчителів перших класів, молодих вчителів;
 • семінар для досвідчених вчителів, гімназія 267;
 • семінар для молодих вчителів, ЗОШ № 316;
 • творча зустріч досвідчених вчителів, Слов’янська гімназія;
 • семінар, за результатами експерименту співпраці вчителів початкових класів з науковими співробітниками Інституту педагогіки НАПН України, Скандинавська гімназія;
 • семінар-нарада заступників з НВР у початкових класах, Скандинавська гімназія;
 • засідання клубу педагогічної майстерності для керівників МО початкових класів, Будинок вчителя;
 • науково-практична конференція вчителів початкових класів, заступників директорів Дарницького району спільно з науковими співробітниками Інституту педагогіки НАПН України, Скандинавська гімназія;
 • методична майстерня вчителів початкових класів, Будинок вчителя;
 • круглий стіл "Використання ІКТ у початковій школі", Інститут педагогіки НАПН України;
 • семінар-практикум "Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета", Слов’янська гімназія.

З 4 по 6 травня 2011 року у гімназії відбувся щорічний конкурс-огляд "Кращий кабінет 2011". Метою конкурсу є створення відповідної матеріально-технічної бази навчальних кабінетів гімназії, комплексного використання технічних засобів навчання, організація робочих місць вчителя та учнів, дотримання естетично-гігієнічних вимог, виявлення кращого досвіду практичного використання можливостей навчальних кабінетів для підвищення рівня знань та практичних навичок учнів.

У номінації "Кращий кабінет початкової школи":

 • І місце - кабінет № 131, вчитель Отрошенко Н.М.;
 • ІІ місце - кабінет № 129, вчитель Репік Г.І.;
 • ІІІ місце - кабінет № 121, вчитель Мельник І.А.

Кращий кабінет початкової школи Скандинавської гімназії

Кращий кабінет початкової школи

До складу творчих колективів з розроблення базових навчальних програм (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27.05.2011р. № 495 "Про створення творчих колективів з розроблення навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, з навчанням російською та іншими мовами національних меншин") увійшли педагоги Скандинавської гімназії: Пушкарьова Т.Е., директор, кандидат педагогічних наук, вчитель-методист (освітня галузь "Суспільствознавство" Громадянська освіта) та Коломієць Н.Л., заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії, вчитель вищої категорії, вчитель-методист (Освітня галузь "Математика").

Зміна пріоритетів у розвитку освіти, орієнтація на впровадження компетентнісного підходу, узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу з теорії та практики особистісно орієнтованого навчання визначили основні завдання та перспективні напрямки роботи методичного об'єднання вчителів початкової школи на 2011 - 2012 н.р.:

 1. Підвищення рівня теоретичних знань та фахової майстерності педагогічного колективу.
 2. Впровадження компетентнісного і особистісно зорієнтованого підходів.
 3. Удосконалення форм проведення методичної роботи шляхом впровадження передового педагогічного досвіду та новітніх технологій у практику роботи кожного вчителя.
 4. Удосконалення системи виховної роботи з метою формування творчих здібностей учнівського колективу.

Для реалізації поставлених задач необхідно:

 • продовження експериментальної роботи спільно з науковцями Інституту педагогіки НАПН України;
 • проведення науково-методичних, практичних семінарів;
 • практична реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховному процесі;
 • продовжувати роботу по формуванню в учнів продуктивного мислення та стійкого розвитку;
 • продовження роботи у творчих групах педагогів-однодумців за напрямками роботи:
 • сворення оптимальних умов для подолання труднощів у навчанні дітей першого року навчання;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • проведення уроків з використанням інноваційних технологій;
 • інформаційно-комунікативні, інтерактивні технології, метод проектів;
 • організація публікацій науково-методичних робіт учителів;
 • піклування про фізичне і духовне здоров'я кожного учня, сприяння оздоровленню дітей.

<< Назад