Статут гімназії


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.      Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів Скандинавська гімназія (далі гімназія), створений розпорядженням Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації від 30. 07.2004р. № 591 , знаходиться у комунальній власності Дарницької районної у місті Києві ради.

1.2.      Юридична адреса гімназії: 02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, 3 б.

1.3.         Гімназія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку, штамп, бланки та ідентифікаційний  
           номер.

1.4.        Засновником гімназії є Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація як виконавчий орган  Дарницької районної у місті Києві ради.

1.5.         Головною метою гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6.         Головними завданнями гімназії є:

-         виховання морально і фізично здорового громадянина України;

-         створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти;

-         розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, готовності до професійного самовизначення, відповідальності перед законом за свої дії;

-         створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного та фізичного розвитку;

-         надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

-         пошук і відбір для навчання творчо обдарованих дітей;

-     виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-         виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, свідомого ставлення до   обов’язків людини і громадянина;

-         реалізація права учнів на вільне формування політичних  і світоглядних переконань;

-         виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

-         створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.

1.7.         Скандинавська гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8.         Діяльність гімназії будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських  духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, особистісно орієнтованого, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.9.         Гімназія самостійно приймає рішення  і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та власним Статутом.

1.10.    Гімназія несе відповідальність  перед особою, суспільством і державою за:

-         безпечні умови освітньої діяльності;

-         дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої , виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-         дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У гімназії визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення скандинавських мов та окремих предметів; визначено суспільно-гуманітарний профіль навчання.

1.12. Гімназія має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати  експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними  інститутами  та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну та пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України;

- запроваджувати інноваційну діяльність;

- використовувати  різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно законодавства України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному  законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- за наявності фінансових можливостей (асигнувань) гімназії можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативні заняття, консультації, індивідуальне навчання, організацію позакласної роботи (гуртки, лекції, курси тощо), науково-методичної роботи та науково-експериментальної роботи;

- спрямовувати власні надходження на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

- встановлювати єдину учнівську форму відповідно до Указу Президента України від 12.06.1996р. №417 „Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти”;

- надавати платні додаткові освітні послуги  понад обсяги, встановлені навчальними планами та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти за рішенням ради  ( піклувальної ради) гімназії відповідно до чинних нормативно-правових актів;

- приймати рішення про роботу гімназії у режимі повного дня.

1.13. У складі гімназії створюються  та функціонують різнофахові методичні об’єднання, творчі групи вчителів, психологічна служба, клуби та об’єднання учнів.

1.14. Медичне обслуговування учнів гімназії та його організація забезпечуються засновником та здійснюється Дарницькою районною дитячою поліклінікою.

1.15. Взаємовідносини  гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Гімназія планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного плану роботи. В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи гімназії та  визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується  радою гімназії.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес в гімназії , є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених і затверджених  Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план гімназії  погоджується  радою гімназії і затверджується управлінням освіти.

У вигляді додатків до робочого навчального плану гімназії додаються  розклад уроків та режим роботи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану гімназії педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати  виконання статутних завдань та здобуття базової і повної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

2.4. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною,  індивідуальною та екстернатною формами навчання.

2.5. Відповідно до рішення Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації (№_____ від „ ____” _________ 2004 року, за гімназією закріплена територія обслуговування (мікрорайон).

2.6. Гімназія у своєму складі може мати, як загальноосвітні 1-4 класи, так і з більш раннім ступенем навчання ( спеціалізовані 1-4 класи з поглибленим вивченням англійської мови). Приймання учнів до 1-4 класів (спеціалізованих з поглибленим вивченням англійської мови) відбувається на конкурсній основі.

2.7. Приймання учнів до 5-12 (1-8 класи) гімназії здійснюється на конкурсній основі, відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерством освіти і науки України  від 19.06.03р. №389, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.07.03р. №547/7868) та за участю громадського самоврядування гімназії, право першочергового  вступу дітей (учнів) до  1-4-х та 5-9-х класів, у тому числі і спеціалізованих – з поглибленим вивченням англійської мови  надається  дітям (учням) мікрорайону гімназії.

2.8. Зарахування учнів до гімназії здійснюється наказом директора на підставі особистої  заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також  свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

         У разі потреби учень гімназії може перейти  протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів  до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки  України зразка.

2.9. У гімназії для учнів 1-4 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної матеріально-технічної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

         Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із  них здійснюється  наказом директора гімназії на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

          У гімназії визначається 6-годинний режим  роботи груп продовженого дня.

2.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється гімназією в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

          Навчальний рік  у гімназії розпочинаються 1 вересня у День знань  і закінчується у 1-4-х класах 31 травня , у 5-12-х (1-8-х) класах  не пізніше 1 липня наступного року.

         Навчальний рік поділяється на два семестри. Тривалість семестрів та канікул встановлюється Головним управлінням освіти і науки м. Києва.

2.11. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.12. Відволікання учнів гімназії від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.13. Тривалість уроків у гімназії становить:

- у 1-х класах – 35 хвилин;

- у 2-4-х класах – 40 хвилин;

- у 5-12-х (1-8-х) класах – 45 хвилин.

         Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти  та державною санітарно-епідеміологічною станцією Дарницького району.

2.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять в гімназії визначається розкладом уроків, що складається  на кожен семестр відповідно до педагогічних вимог та  вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01), погоджується радою гімназії та затверджується директором.

         При вивченні окремих предметів у гімназії для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи:

-         при вивченні скандинавських мов;

-         при проведенні семінарських, лабораторних і практичних занять за лекційною формою навчання з профільних дисциплін;*

-         при проведенні уроків з основ здоров’я у 10-12 класах (окремо для хлопців і дівчат);

-         при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів;

-         при поглибленому вивченні іноземних мов (англійської, німецької) з 1-го класу - (1-12 класи);

-         при поглибленому вивченні іноземних мов (англійської, німецької) з 7-го класу - (7-12 класи).

*(Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради гімназії за умови, що граничнодопустиме навчальне навантаження на учня не перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для даного класу з урахуванням поділу).

         Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується  у розкладі навчальних занять.

         Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у гімназії  проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом  і спрямовані  на задоволення  освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдарувань.

2.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем  відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних  вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16. У гімназії  визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань.

         У 1-му класі дається вербальна характеристика знань учнів, у 2-му класі – у І семестрі вербальна, а в ІІ семестрі – бальна -  за рішенням педагогічної ради гімназії.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.17. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводиться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). У разі незгоди учня(його батьків або осіб, які їх замінюють)з результатами річного оцінювання йому надається право протягом 5 днів після оголошення результатів оскаржити їх, подавши заяву апеляційній комісії гімназії, та пройти повторну річну атестацію.

         Повторна річна атестація проводиться не пізніше 10 днів після звернення до апеляційної комісії за матеріалами і завданнями , підготовленими відповідними предметними комісіями.

         У випадку не вирішення спірного питання апеляційною комісією гімназії учню (батькам, або особам, які їх замінюють) надається право в 3-денний термін звернутися до районної апеляційної комісії. Висновки цієї комісії є остаточними.

         Результати державної підсумкової атестації можуть бути оскаржені учнями (батьками, або особами, що їх замінюють) до апеляційної комісії управління освіти Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації протягом 10 днів після її проведення.

2.18. Порядок переведення і випуск учнів гімназії визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001р. №44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001р. №120/5311.

2.19. Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.20. Переведення учнів з початкової школи до 5 (1-го ) класу гімназії відбувається на конкурсній основі.

2.21. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000р. №588 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2000р. №120/5146.

2.22. Учні, які:

- не мають річної атестації з будь-яких причин (пропустили більше ніж 50 відсотків навчальних днів: із 175 днів – більше ніж 88 днів, із 190 днів – більше ніж 95 днів або протягом навчального року систематично відмовлялися відповідати тощо) рішенням педагогічної ради гімназії та відповідного наказу директора проходять річну атестацію у серпні-вересні поточного року. День і час такої атестації визначається педагогічною радою, але не пізніше 5 вересня поточного року;

- через поважні причини (хвороба, сімейні обставини тощо) за результатами річного оцінювання отримали бали початкового рівня – 1,2,3 бали, можуть бути залишені для повторного навчання у тому самому класі з згодою батьків або осіб, які їх замінюють;

-  впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з навчальних предметів, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За висновками консультації такі учні за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, можуть продовжувати навчання у спеціальних загальноосвітніх школах або навчатися за індивідуальною формою навчання чи індивідуальними навчальними програмами.

2.23. Учні гімназії, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні – 1,2,3 бали хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради гімназії та відповідного наказу директора можуть бути відраховані з гімназії, про що письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється управлінню освіти за місцем проживання учня. За сприянням відповідного органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

2.24. Учням, які закінчили певний ступінь гімназії, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні гімназії – атестат про повну загальну середню освіту.

2.25. За успіхи у навчанні для учнів гімназії встановлюються такі форми  морального і матеріального заохочення ( в межах коштів, передбачених на ці цілі): оголошення подяки, нагородження похвальним листом, похвальною грамотою, Срібною медаллю „За досягнення у навчанні”, Золотою медаллю „За високі досягнення у навчанні”, встановлення іменних стипендій за рахунок власних коштів або цільових надходжень від різних установ, благодійних фондів, товариств, асоціацій, земляцтв, юридичних та фізичних осіб та інші, що не суперечать законодавству України.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в гімназії є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних  та інших працівників гімназії визначаються чинним законодавством України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.3. Учні гімназії мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів гімназії;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

3.4. Учні  гімназії зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- бережливо ставитись до державного, суспільного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися  законодавства, моральних та етичних норм;

- брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися особистої та громадської гігієни;

 - дотримуватися вимог Статуту та правил внутрішнього розпорядку гімназії;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

3.5. Педагогічними працівниками гімназії можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

3.7. Педагогічні працівники гімназії мають право на:

- захист професійної честі і гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів гімназії;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної та пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- атестацію, у тому числі і позачергову, з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

3.8. Відволікання педагогічних працівників гімназії від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники гімназії зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових Державних  стандартів;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки та принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними та релігійними конфесіями;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати  свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут гімназії, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження директора гімназії, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 3.10. У гімназії обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється , як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.11. Педагогічні працівники гімназії, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів самоврядування гімназії;

- звертатися до органів управління освітою, директора гімназії і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

- брати участь у заходах , спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази гімназії;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних та судових органах;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють,  зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати  належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав та основних свобод людини;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

         Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для клопотання для позбавлення їх батьківських прав.

3.14. Представники громадських організацій мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в гімназії;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращанню матеріально-технічної бази та фінансовому забезпеченню гімназії;

- проводити консультації для педагогічних працівників гімназії;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

3.15. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися Статуту гімназії, виконувати накази та розпорядження директора гімназії, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

4.1. Управління гімназією здійснює його  директор. Директора гімназії   призначає  і звільняє з посади Головне управління освіти і науки м. Києва. Заступники директора  гімназії призначаються і звільняються з посади за поданням директора гімназії  управлінням освіти з дотриманням чинного законодавства про працю.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування гімназії є загальні збори трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

         Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких  трьох категорій:

-         працівників гімназії – зборами трудового колективу;

-         учнів 5-12  (1-8) класів гімназії – класними зборами;

-         батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

   Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників гімназії – 15 осіб; учнів – 15 осіб, батьків, представників громадськості – 15 осіб. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо  в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор гімназії, засновник.

Загальні збори гімназії:

-         обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-         заслуховують звіт директора і голови ради гімназії;

-         розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності гімназії;

-         затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності гімназії; приймають рішення про стимулювання праці керівників, педагогічних та інших  працівників гімназії;

-          інші функції, що не суперечать законодавству України.

4.3. У період між загальними зборами діє рада гімназії.

   Рада гімназії – це постійнодіючий орган громадського самоврядування. Діяльність ради гімназії визначається  Примірним положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001р. №159.

4.4. У гімназії за рішенням загальних зборів створюється і діє Піклувальна рада.

   Піклувальна рада гімназії – це орган  громадського самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи гімназії.

   Діяльність Піклувальної ради гімназії визначається Положенням про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 05.02. 2001р. №45 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19. 02.2001р. №146/5337.

4.5. Директор гімназії:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-         відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-          створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній  роботі, проведення виховної роботи;

-         забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності гімназії;

-         підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-         призначає класних керівників, завідуючих навчальними та спеціальними кабінетами;

-         контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-         здійснює контроль  за проходження працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-         розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-         за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників гімназії;

-         створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-         несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.6. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства  директором гімназії і затверджується управлінням освіти.

         Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

         Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається  робочим навчальним планом гімназії, або за письмовою згодою  педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.7. У гімназії створюється постійнодіючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

         Головою педагогічної ради є директор гімназії. Повноваження педагогічної ради визначаються  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000р. №964.

4.8. У гімназії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.9. Контроль за дотриманням гімназією Державних стандартів загальної середньої освіти  здійснюють її засновники та відповідні органи управління освітою – Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), управління освіти Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки України.

4.10. Основною формою контролю за діяльністю гімназії є її державна атестація, яка проводиться, як правило, один раз на 10 років відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх , дошкільних та позашкільних навчальних закладів , встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.11.  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) гімназії з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік; зміст, форми і періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником гімназії відповідно до чинного законодавства.

4.12. Діловодство гімназії організовується відповідно до порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України. Звітність гімназії встановлюється відповідно до вимог законодавства та органів державної статистики.

4.13. Прийняття на роботу педагогічних працівників до гімназії може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, строковими угодами, у тому числі і на конкурсній основі.

4.14. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором,  контрактом чи строковою угодою не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законом.

4.15. За умови реорганізації чи ліквідації гімназії її працівникам і учням засновником гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі навчального закладу.

5.2. Майно гімназії належить їй на правах  власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту гімназії та укладених нею угод.

5.3. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею і несе відповідальність за дотримання вимог і норм з її охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії  проводиться лише у випадках , передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база гімназії складається із навчальних  та спеціальних кабінетів, а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонних і комп’ютерних кабінетів, їдальні, буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження, басейну тощо.

5.6. Гімназія має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

5.7. Гімназія може мати для учнів та педагогічних працівників  житлові приміщення (інтернат, гуртожиток).

5.8. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази гімназії фінансується за рахунок коштів її засновника.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису гімназії є:

-  кошти  районного бюджету у розмірі , передбаченому нормативними фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Держаних стандартів загальної середньої освіти (галузь „Освіта”);

- кошти , отримані від  надання гімназією додаткових освітніх послуг (понад обсяги  Державних стандартів загальної середньої освіти);

-  кошти фізичних, юридичних осіб;

-  кошти, отримані від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання (якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників);

- благодійні внески юридичних, фізичних осіб,  у тому числі іноземних, благодійних фондів та фондів з підтримки розвитку освіти, організацій, установ, навчальних закладів тощо.

6.3. У гімназії створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням  матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат  на поточне утримання, а також за рахунок  коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку гімназії в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором гімназії.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється гімназією згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради гімназії, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи  виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, та органи управління освітою.

6.4. Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання  та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати  за рахунок  власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок бухгалтерського обліку у гімназії визначається її засновником і може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6. Штатний розпис гімназії встановлюється її засновником відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями, вступати до міжнародних  організацій відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VIII. Реорганізація або ліквідація гімназії

 

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії приймає її засновник.

Реорганізація гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником,  у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління гімназією.

8.2. Ліквідаційна комісія оцінює  наявне майно гімназії, виявляє дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

8.3. У порядку реорганізації права та зобов’язання гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.